- Raiffeisenhypotheekbank n.v. Toelichting op de balans In de cijfers van 1972 is ten opzichte van de in het jaarverslag 1972 opgenomen jaarrekening een wijziging aangebracht in verband met de beslissing om de winstverdeling in de balans te verwerken. Voorts is besloten om de Reserve consolidatiekosten op te nemen in de Algemene reserve. Activa Dienst schulden op Onder dit hoofd zijn verantwoord de nog niet afgeschreven lange termijn kosten voor het aantrekken van middelen op lange termijn. Hypothecaire leningen De vorderingen zijn gewaardeerd op het nominale bedrag. Passiva Kapitaal Het aandelenkapitaal bedraagt f 10.000.000 waarvan f 9.773.000,is geplaatst. Op het geplaatste aandelenkapitaal is f 977.300,gestort. De aandelen zijn geplaatst bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank g.a. en bij haar aangesloten banken. Algemene reserve Stand per 1 januari 1973 uit winst van het boekjaar 1 079 486 335 962 1 41 5 448 Schulden op lange termijn 8% Pandbrieven, waarvan de hoofdsom en rente onvoorwaardelijk zijn gegarandeerd door de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank q.a. 7%% Pandbrieven Geldlening opgenomen bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. 25 000 000 22 500 000 3 800 000 51 300 000 Schulden op korte Te betalen rente, kosten en belasting term,Jn Te betalen dividend over 1973 73 3® 2 747 302 60 Raiffeisenhypotheekbank n.v. Toelichting op de resultatenrekening Lasten Bedrijfskosten Afschrijving dienst schulden op lange termijn Baten Rente De bedrijfskosten zijn te specificeren als volgt: Administratie- en accountantskosten Contributies en verzekering Diversen De kosten voor het aantrekken van middelen worden afgeschreven op basis van de gemiddelde looptijd van de leningen. Rentebaten: Hypothecaire leningen Rekening-courant Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. Rentelasten: Schulden op lange termijn Schulden op korte termijn Rekening-courant Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. 1973 1972 102 465 106972 8 282 4 780 1 396 364 112143 112 116 5162 119 4 733 342 4810 5 162119 4 738 152 3 930 750 3 718 199 218 172 465 495 206 701 4 355 623 4 183 694 Rentewinst 806 496 554 458 61

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 32