Raiffeisenhypotheekbank n.v. n.v. Boeren-Hypotheekbank Accountantsverklaring Wij hebben de balans per 31 december 1973 en de resultatenrekening over 1973 van de n.v. Boeren- Hypotheekbankte Eindhoven, te zamen met de daarbij gegeven toelichtingen, gecontroleerd. Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie per 31 december 1973 en van het resultaat over 1973. Rijswijk (Z.H.), 8 maart 1974. Moret Limperg Accountants. Aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders In het kader van de taakverdeling tussen de beide gelieerde hypotheekbanken van de Rabobankorganisatie is de taak van onze vennootschap aanvullend ten opzichte van die van de n.v. Boeren-Hypotheekbank. De Raiffeisenhypotheekbank n.v. verstrekt woningbouwleningen en financiert industriële objecten en objecten met beleggingskarakter, wanneer de aangesloten banken en de n.v. Boeren- Hypotheekbank niet in staat zijn tot de honorering van dergelijke aanvragen. Onze vennootschap trekt daartoe middelen aan op de kapitaalmarkt. In het verslagjaar was dat slechts in geringe mate het geval. Er werden nieuwe leningen verstrekt tot een bedrag van f 16 miljoen. Aan aflossingen kwam f8 miljoen binnen, zodat het uitstaande bedrag per saldo toenam met f8 (7) miljoen tot f66 (58) miljoen. Onze vennootschap kon in het afgelopen jaar een bevredigend resultaat behalen. De rente-inkomsten namen sterk toe, terwijl ook de provisiewinst enige stijging vertoonde. De bedrijfskosten met inbegrip van afschrijving dienst schulden op lange termijn stegen slechts in geringe mate, namelijk tot f188.000 (177.000). De bedrijfswinst groeide tot f 796.000 (518.000)Na voorziening voor belastingen resteert een netto-winst van f 414.000 (270.000). Wij stellen u voor daaruit een dividend van 8% betaalbaar te stellen en het overige deel aan te wenden voor versteviging van de reservepositie. Aanvaarding van dit voorstel zal de reserves van onze vennootschap op f 1,4 (1,1miljoen brengen. 57

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 30