n.v. Boeren-Hypotheekbank Toelichting op de balans Activa Dienst schulden op lange termijn Hypothecaire leningen van de belegde reserve In de cijfers van 1972 is ten opzichte van de in het jaarverslag 1972 opgenomen jaarrekening een wijziging aangebracht in verband met de beslissing om de winstverdeling in de balans te verwerken. Onder dit hoofd zijn verantwoord de nog niet afgeschreven kosten voor het aantrekken van middelen op lange termijn. Hypothecaire leningen De vorderingen zijn gewaardeerd op het nominale bedrag. Passiva Kapitaal Algemene reserve Schulden op lange termijn Schulden op korte termijn Het geplaatste aandelenkapitaal bedraagt f 20 miljoen, waarop 10% is gestort. De aandelen zijn geplaatst bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. en bij haar aangesloten banken. Stand per 1 januari 1973 Toegevoegd: Gekweekte rente van de belegde reserve onder aftrek van de hierop verschuldigde vennootschapsbelasting Uit de winst van het boekjaar Dit bedrag omvat: Pandbrieven Schuldbekentenissen Spaarbrieven Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: 8 421 893 285 379 4 297 389 13 004 661 1973 497 059 500 258 420 000 46 093 400 801 572 900 1972 339 636 500 135 630 000 46208 100 521 474 600 Uitgelote pandbrieven 40 g2g 000 Te betalen coupons 38 051 116 Lopende rente 17 961 617 Diverse crediteuren 11 159090 In de post 'diverse crediteuren' zijn begrepen de voorziening voor bedrijfsrisico's, te betalen vennootschapsbelasting, alsmede te betalen posten. 26 660 00C 23 925 24i 8354 421 4 778 205 113 801 423 63 717875 52 n.v. Boeren-Hypotheekbank Toelichting op de resultatenrekening Lasten Bedrijfskosten Afschrijving dienst schulden op lange termijn Baten Rente De specificatie luidt: Administratiekosten Verzilvering coupons en losbare pandbrieven Taxatie- en portikosten Premie kredietverzekering Contributies Diversen Doorberekende kosten De kosten voor het aantrekken van middelen worden afgeschreven in driejaar. Rentebaten: Hypothecaire leningen Diversen Rentelasten: Schulden op lange termijn Rekening-courant Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. Inhoudingen op hypotheken Rentewinst 1973 1972 616170 517 700 190 000 163 000 166190 56 607 76 970 77 529 37 299 36 430 64 242 67 254 1 150 871 918 520 503 884 187866 646 987 730 654 61 053 088 45 255 484 104 746 203 763 61 157 834 45 459 247 48 986 242 38 875 409 1 006 803 51 422 2 564 438 876 849 52 557 483 39 803 680 8 600 351 5 655 567 53

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 28