n.v. Boeren-Hypotheekbank Gecombineerde balans en resultatenrekening Toelichting op de balans De meerderheidsdeelnemingen, waarvan in de toelichting op de balans van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank g.a. een gecombineerde balans is opgenomen, zijn in vorenstaande balans en resultaten rekening geconsolideerd opgenomen. Eveneens werden geconsolideerd de balansen en resultatenrekeningen van de n.v. Boeren-Hypotheekbank en de Raiffeisen- hypotheekbank n.v., zijnde meerderheidsdeelnemingen van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. en de aangesloten banken te zamen. De gegevens inzake n.v. Gemeenschappelijk Belang De Twaalf Gewesten, n.v. Landbouwkredietverzekering 'Eindhoven', Onderling Raiffeisengarantiefonds en Onderling Waarborgfonds der Boerenleenbanken u.a. meerderheidsdeelnemingen van de Centrale Bank, al dan niet te zamen met de aangesloten banken, werden niet geconsolideerd. Accountantsverklaring Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen balans per 31 december 1973 en de resultatenrekening over 1973 van de aangesloten banken, de balans en resultaten rekening van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank g.a., te Amsterdam alsmede de gecombineerde balans en resultatenrekening, te zamen met de daarbij gegeven toelichtingen, gecontroleerd. Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekeningen een getrouw beeld geven van de financiële positie per 31 december 1973 en van het resultaat over het jaar 1973. Rijswijk (Z.H.), 8 maart 1974 Moret Limperg Accountants Aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders Van de beide gelieerde hypotheekbanken van de Rabobank- organisatie verricht onze vennootschap een taak, welke ten opzichte van de activiteiten van de aangesloten Rabobanken een aanvullend karakter draagt. De n.v. Boeren-Hypotheekbank trekt de daartoe benodigde middelen bij voorkeur aan uit de organisatie, met name door plaatsing van pandbrieven bij Rabobanken met een structureel liquiditeitsoverschot. Het beroep op onze vennootschap is in het verslagjaar zeer sterk toegenomen. In de eerste plaats was dat een gevolg van de zeer grote vraag naar leningen, ook en vooral van cliënten van aangesloten banken met een relatief krappe liquiditeitspositie. Om deze reden en als gevolg van de fusie groeide het aantal banken dat aspirantkredietvragers naar onze vennootschap verwees. Ook het feit dat onze tarieven in het algemeen gelijk zijn aan die van Rabobanken heeft bijgedragen tot de aanzienlijke toeneming van het bedrag aan verstrekte leningen, dat in 1973 f 393 (125) miljoen beliep. De zeer hoge verstrekkingsgraad had een sterke stijging van de rente- en provisie-inkomsten tot gevolg. De bedrijfswinst nam toe tot f8,7 (4,6) miljoen. Na voorziening voor belastingen resteert een netto-winst van f 4,5 (2,2) miljoen. Verdeling hiervan conform het gedane voorstel zal de reserve van onze vennootschap op f 13 (8) miljoen brengen. 48 49

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 26