Aangesloten banken Toelichting op de balans De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van: effecten: de aandelen zijn gewaardeerd tegen aankoopkoers, of tegen beurskoers indien deze lager is; rentegevende fondsen zijn gewaardeerd tegen aankoopkoers, echter niet boven pari. gebouwen: deze zijn opgenomen voor de vervangingswaarde na aftrek van een afschrijving welke gebaseerd is op een verwachte levensduur van ten hoogste 331/3 jaar. Gebouwen in aanbouw zijn opgenomen tegen de uitgaafprijs; tijdens de bouw wordt niet geherwaardeerd en evenmin afgeschreven. De uit herwaardering van gebouwen voortvloeiende vermogensstijging werd, onder aftrek van de daarop drukkende latente belasting verplichting, toegevoegd aan de Reserve gebouwen. inventaris: deze is gewaardeerd tegen historische kostprijs, onder aftrek van een jaarlijkse afschrijving, variërend van 5 tot 25%, afhankelijk van de levensduur. Op inrichtingskosten wordt 10 tot 20% per jaar afgeschreven. De post 'deelnemingen' omvat aandelen inzake: 1972 187 411 000 1 990 000 927 300 3 287 890 507 100 55 710 194 179 000 565 052 000 278 226 000 843 278 000 1973 Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. 217 494 000 n.v. Boeren-Hypotheekbank 1 990 000 Raiffeisenhypotheekbank n.v. 927 300 Onderling Raiffeisengarantiefonds 3 287 290 n.v. Landbouwkredietverzekering 'Eindhoven' 507 100 Diverse deelnemingen 97 310 224 303 000 Het obligo op deelnemingen bedraagt f 60 405 210 De specificatie van de post 'reserve 'luidt als volgt: Algemene reserve 651 712 000 Reserve gebouwen 326 924 000 978 636 000 44

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 24