Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. Herwaarderingsreserve De stand per 1 januari bedroeg Herwaarderingsverschillen 1973 10 628 000 7 361 000 1972 9 300 000 1 328 000 17 989 000 10 628 C 00 Obligatielening In 1971 werd een 8-jarige obligatielening in coupures van f 100,geplaatst tegen de koers 99; de rente bedraagt 1V2%. De aflossing zal pari geschieden in de jaren 1977 tot en met 1979. Deposito's De specificatie van deze post luidt als volgt: Deposito-obligaties 221 839 000 261649 000 Termijngelden met een resterende looptijd van langer dan één jaar 5 150 000 18 000 000 Termijndeposito's 605 498 774 177 903 742 832 487 774 457 552 742 Crediteuren in De specificatie van deze post luidt als volgt: rekening-courant Aangesloten banken Landbouwcoöperaties Overige 7 881 419 572 13 924 482 124 058 103 337 156 699 11 610 591 121 280 785 Onder overige is een bedrag ad. f 32.804.015 opgenomen inzake deelnemingen. Diverse crediteuren Onder deze post zijn opgenomen: de voorzieningen voor bedrijfsrisico's en latente belastingen, opgenomen gelden, termijnaffaires in vreemde valuta, te betalen rente en kosten alsmede overlopende posten. I 01 9 402 1 57 8 470 048 075 Bankiers in binnen-en Guldens 547 005 140 215 119416 buitenland Vreemde valuta 5 173 677 10 519 902 552 178 817 225 6393 Vorderingen wegens gestelde borgtochten en garanties (debet) en Gestelde borgtochten Betreft de verplichtingen uit hoofde van garanties door de en garanties (credit) bank voor rekening van cliënten verstrekt. Voorts zijn rente en hoofdsom van de door de Raiffeisenhypotheekbank n.v. uitgegeven 8 procent pandbrieven 1971 onvoorwaardelijk gegarandeerd. Bovendien heeft de bank zich tegenover de Staat der Nederlanden hoofdelijk garant gesteld voor de integrale' nakoming van alle verplichtingen die door de Bankgirocentrale b.v. te Amsterdam zijn of zullen ontstaan, uit hoofde van haar aansprakelijkheid voor aan haar, door of in opdracht van de Staat, voor het doen van betalingen toevertrouwde gelden. 38 Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. Toelichting op de resultatenrekening Bedrijfskosten Afschrijvingen Rente 1973 1972 Salarissen Sociale lasten Overige personeelskosten 72 271 501 30 421 248 5 540 41 4 56 850 724 20 569 012 4 331 723 Algemene kosten Ontwikkelingskosten 108 233 163 67 298 349 11 500 000 81 751 459 51 456 750 13 630 250 187 031 512 146 838 459 Af: Bijdrage aangesloten banken Doorberekend aan aangesloten banken en gelieerde instellingen. 12 922 258 36 262 536 8 994 954 29 348 704 49 184 794 38 343 658 137 846 718 108 494 801 Deze post betreft de afschrijving op gebouwen, gebaseerd op de vervangingswaarde en de afschrijving op roerende goederen en inrichtingskosten op basis van de historische kostprijs. Liquiditeiten en beleggingen op korte termijn. Effecten Debiteuren Beleggingen op lange termijn Diversen 172 219766 80 502 810 151 248 330 271 173 855 2 984 376" 149 424 839 71 900 898 142 409 418 204 355 097 2 252 626 Totaal rentebaten 678129 137 570 342 878 Obligatielening Spaargelden en deposito's Aangesloten banken en andere crediteuren 3 820 737 38 203 615 392 121 588 3 822 000 31 658 958 338 741 408 Totaal rentelasten 434 145 940 374 222 366 Rentewinst 243 983 1 97 196 120 512 39 waarin begrepen dividenden Deelnemingen ad. f 2.507.862

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 21