Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. 1973 1972 Passiva Kapitaal 6 651 600 5 671 100 Reserves 4 164 027 5 781837 Minderheidsbelang van derden 219 654 689 700 Geldleningen o/g: Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. 29 300 000 2 400 000 Overige 23 300 000 350 000 Deposito's 20 000 Crediteuren in rekening-courant 3 373 302 7 186750 Diverse crediteuren 19 769 205 6 875 005 Bankiers: Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. 39 819 361 37 811553 Call - gelden o/g: Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. 7 000 000 4 000 000 Onverdeeld winstsaldo 3 077 3108 133 620 226 70 768 85S Toelichting op de gecombineerde balans meerderheidsdeelnemingen Onder 'gebouwen en inventaris' zijn begrepen de gebouwen van n.v. Handelmaatschappij 'Het Zuiden' voor een bedrag van f 35.964.479; deze zijn gewaardeerd tegen kostprijs minus afschrijving gebaseerd op een 50-jarige annuïteit. De post 'deelnemingen' betreft een minderheidsdeelneming van bovengenoemde n.v. in het aandelenkapitaal van Interpand n.v. te 's-Gravenhage. Gecombineerde resultatenrekening meerderheidsdeelnemingen Baten Rente Provisie Huren Diversen 6 707 821 4 866323 2 540 859 1 298190 2 495 670 373 102 2 7694 7 2 064085 32 871 Lasten Rente Bedrijfskosten Afschrijving gebouwen en inventaris Diversen Voorziening bedrijfsrisico's Belasting Winst 3 817 919 269 743 323 768 461 991 719 000 1 115 400 58868 2 132 203 150 926 734 243 1 790 083 6 707 821 4 866 323 Toelichting op de gecombineerde resultatenrekening meerderheidsdeelnemingen Rente: baten 9 566 797 3 816438 lasten 7 025 938 3 875306 rentewinst respectievelijk-verlies 2 540 859 58868 36 Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. 1973 1972 Bedrijfskosten: salarissen en overige personeelskosten 1 602 629 1353 896 overige bedrijfskosten 2 215 290 778307 3 817 919 2 132 203 Met betrekking tot de n.v. Boeren-Hypotheekbank, de Raiffeisenhypotheekbank n.v., het Onderling Raiffeisengarantiefonds en de n.v. Landbouw kredietverzekering 'Eindhoven' wordt verwezen naar de afzonderlijke in dit verslag opgenomen jaarstukken. Gebouwen en inventaris Gebouwen Gebouwen in aanbouw Inrichtingskosten Inventaris 86 873 500 2 007 500 2 164 000 91 045 000 8 101 000 59 691 653 13 663 174 1 674 823 75 029 650 7 599 977 99 146 000 82 629 627 De gebouwen zijn opgenomen voor de vervangingswaarde na aftrek van een afschrijving welke gebaseerd is op een verwachte levensduur van ten hoogste 33 1 /3 jaar. Gebouwen in aanbouw zijn opgenomen tegen de uitgaafprijs; tijdens de bouw wordt niet geherwaardeerd en evenmin afgeschreven. De uit herwaardering van gebouwen voortvloeiende vermogensstijging werd, onder aftrek van de daarop drukkende latente belastingverplichting, toegevoegd aan de herwaarderingsreserve. De post inzake gebouwen in aanbouw heeft betrekking op panden in Alkmaar, Almelo, Breda, Nieuw Vennep en Venlo/ Blerick, waarvan de totale kosten ca. f 5,6 miljoen bedragen. De inventaris is gewaardeerd tegen historische kostprijs, onder aftrek van een jaarlijkse afschrijving, variërend van 5 tot 25%, afhankelijk van de levensduur. Op inrichtings kosten wordt 10% tot 20% per jaar afgeschreven. Passiva Kapitaal Reserves Geplaatst en gestort aandelenkapitaal De aan de geplaatste aandelen verbonden aansprakelijkheid bedraagt De ultimo 1973 uitstaande aandelen zijn geplaatst bij de aangesloten banken. De specificatie van deze post luidt als volgt: Algemene reserve Herwaarderingsreserve 217 494 000 217 494 000 311 989 000 187 411 000 187 411 000 294 000 000 258 691 495 17 989 000 10 628 000 269319 495 Algemene reserve De stand per 1 januari bedroeg 258 691 495 227 760 415 Rentewinst inzake voorziening latente belastingen en koersverschillen verkochte effecten - 537 080 Uit winst van het boekjaar 35 308 505 30 000 000 294 000 000 258 691 495 37

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 20