Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. Beleggingen op lange termijn Deelnemingen De specificatie van deze post is als volgt: Leningen aan provincies, gemeenten, waterschappen ed„ Bank voor Nederlandsche Gemeenten, semi- overheidslichamen alsmede leningen onder garantie van de overheid. Overige beleggingen op lange termijn. Deze post betreft deelnemingen in en vorderingen op ondernemingen, welke werkzaam zijn hetzij in het belang van het eigen bedrijf, hetzij in het belang van de Nederlandse land- en tuinbouw. De deelnemingen zijn gewaardeerd tegen kostprijs. De specificatie luidt als volgt: Meerderheidsdeelnemingen n.v. Handelmaatschappij 'Het Zuiden', Eindhoven Schretlen Co n.v., Amsterdam n.v. Gemeenschappelijk Belang De Twaalf Gewesten, 's-Gravenhage Financieringsmaatschappij 'De Lage Landen' n.v., Aalst n.v. Gemeenschappelijk Bankkantoor, 's-Gravenhage Coöp. Grondkapitaalbank voor den Landbouw u.a., Utrecht n.v. Transandine Handelmaatschappij, Amsterdam Aandelen Vorderingen 1973 2 692 694 306 919 942 914 3 612 637 220 3 475 488 68 49 600 600 000 1 165 000 2 1 00 000 5 000 000 8 914 600 77 033 398 In 1973 werd een deelneming verkregen in: Financieringsmaatschappij 'De Lage Landen' n.v., Aalst Wegens liquidatie werd de volgende deelneming beëindigd: Coöp. Grondkapitaalbank voor den Landbouw u.a., Utrecht Het bedrijf van n.v. Transandine Handelmaatschappij is geheel ingebracht in het effectenbedrijf van de Centrale Bank. Deze naamloze vennootschap zal zeer binnenkort ook formeel worden geliquideerd. In verband daarmee is deze meerderheidsdeelneming (f405.000) niet meer als zodanig opgenomen. Minderheidsdeelnemingen n.v. Boeren-Hypotheekbank, Eindhoven Raiffeisenhypotheekbank n.v., Utrecht Onderling Raiffeisengarantiefonds, Utrecht n.v. Landbouwkredietverzekering 'Eindhoven', Eindhoven Aandelen Vorderingen 85 947 998 f 2 100 000 f 11 5 000 10 000 50 000 60 000 592 900 712 900 278 730 875 279 443 775 34 Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. 1973 1972 Overige minderheidsdeelnemingen Aandelen Vorderingen Aandeel in v.o.f. 'Kantoorgebouw B.N.G.-C.R.B.', Amsterdam 13 302 351 131 194 930 6 000 000 5 012 988 117547 480 6 000 000 150 497 281 128 560 468 Totaal deelnemingen Onder de overige minderheidsdeelnemingen zijn opgenomen deelnemingen in: De Nationale Investeringsbank n.v.. Bankgirocentrale b.v., n.v. Beheersmaatschappij van het Beleggingsfonds van de 7, Nederlandse Participatie Maatschappij n.v., Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij n.v., Lease Plan Nederland n.v., Nederlandse Financierings maatschappij voor ontwikkelingslanden n.v., Onroerend Goed Maatschappij 'Arnhem' b.v., n.v. Interpolis, C.O.V.A.M., n.v, Amsterdamsche Maatschappij tot Stadsherstel, n.v. Inkoopcentrale H.I.C., n.v. De Landbouwbank (te Paramaribo), London and Continental Bankers Ltd., Coop. Society S.W.I.F.T., Vrij Uit b.v. en Hakrinbank n.v. In 1973 werden deelnemingen verkregen in: London and Continental Bankers Ltd., Londen Coop. Society S.W.I.F.T., Brussel Vrij Uit b.v., Amsterdam Hakrinbank n.v., Paramaribo Uitbreiding vond plaats in de volgende deelnemingen: n.v. De Landbouwbank (te Paramaribo) n.v. Interpolis n.v. Amsterdamsche Maatschappij tot Stadsherstel. Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij n.v. Het totaal obligo op deelnemingen bedraagt Met betrekking tot de jaarstukken van de meerderheids deelnemingen wordt voor n.v. Gemeenschappelijk Belang De Twaalf Gewesten verwezen naar de afzonderlijk te deponeren jaarrekening en voor de overige meerderheids deelnemingen naar de hieronderstaande gecombineerde balans en resultatenrekening. Gecombineerde balans meerderheidsdeelnemingen 515 889 054 336 970 657 6 766 600 5 959 48 000 707 604 670 000 26 200 60 000 5 000 17 116 376 Activa Kas, kassiers en daggeldleningen Bankiers in binnen- en buitenland: Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. Overige Schatkistpapier Effecten Debiteuren in rekening-courant Diverse debiteuren Leningen Deelnemingen Gebouwen en inventaris 527 917 9 288 1 25 910390 900 000 3 991 146 6 441 576 756 353 70 733 258 2 925 000 37 146 461 347 878 7 599 903 1 029 673 4 300 000 4 566 051 8 270 018 2 120 237 3 366 327 2 925 000 36 243 772 133 620 226 70 768 859 35

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 19