Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. Toelichting op de balans De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in de toelichting bij de desbetreffende balanspost een andere waarderingsgrondslag is vermeld; de bedragen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de laatst bekende koersen in 1973. In de cijfers van 1972 zijn ten opzichte van de in het jaarverslag 1972 opgenomen jaarrekening een aantal wijzigingen aangebracht om de vergelijkbaarheid met de cijfers over 1973 te vergemakkelijken. Deze wijzigingen zijn voornamelijk een gevolg van de beslissing om in 1973 de effectenreserve, alsmede de reserve gebouwen, voor zover deze geen betrekking heeft op de herwaardering van gebouwen, op te nemen in de algemene reserve en de winstverdeling in de balans te verwerken. Het saldo van de reserve boerenleenbanken ad f 4.457.612 is verantwoord onder Crediteuren en wordt per 1 januari 1974 ingebracht in de Onderlinge Waarborgmaatschappij Rabobanken g.a. Bij de herwaardering van de gebouwen in 1971 en 1972 werd de daaruit voortvloeiende latente belasting verplichting voor de contante waarde in mindering gebracht op de herwaardering. Besloten is om de latente belastingverplichting op te voeren tegen het nominale belastingpercentage. Activa Kas, kassiers en daggeldleningen Hieronder is mede opgenomen het buitenlands bankpapier. Bankiers in binnen- en buitenland Deze post bestaat uit: Tegoeden in guldens Tegoeden bij buitenlandse banken in vreemde valuta 1973 34 621 859 14 184 621 7972 14 553 703 22 818 696 48 806 480 37 372 399 Schatkistpapier De portefeuille bestaat uit: Binnenlandse biljetten Binnenlandse certificaten 1 327 500 000 30 300 000 7 577 800 OOC 52 600 000 1 357 800 000 7 630 400 000 De nog te ontvangen rente is verantwoord onder de post diverse debiteuren'. Van de portefeuille is f 668 000 000 niet ter vrije beschikking. f/rmMn"9011 °P k°rt8 °nd8r deZe P°St °P9enomen beleggingen, waarvan de miJn resterende looptijd maximaal één jaar bedraagt. De specificatie van deze post luidt als volgt: Leningen aan of gegarandeerd door (semi) overheids- lichamen, Bank voor Nederlandsche Gemeenten e.d. 552 543 626 381 500 585 eningen aan financiële instellingen, in vreemde valuta 145 376 517 76 349 950 Overige beleggingen op korte termijn. 366 047 722 446 660 463 1 063 967 865 904 510 998 32 Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. Effecten Aandelen zijn gewaardeerd tegen aankoopkoers, of tegen beurskoers indien deze lager is; rentegevende fondsen zijn gewaardeerd tegen aankoopkoers, echter niet boven pari. De effectenportefeuille is als volgt samengesteld: 1973 1972 Genoteerde obligaties nomi naai boekwaarde boekwaarde Staat der Nederlanden 642 652 900 632 739 507 568 977 744 Bank voor Nederlandsche Gemeenten, provincies, gemeenten e.d. 495 464 100 491 287 266 496 008 433 Bank- en kredietwezen 22 473 000 22 300 341 21 099 715 Openbare nutsbedrijven 51 101 900 51 018 429 52 868 361 Diversen binnenland 33 278 575 32 733 590 32 828 018 Diversen buitenland 14 248 050 14 1 27 233 13 758 157 1 259 218 525 1 244 206 366 1 185 540 428 Genoteerde aandelen Bank-, krediet-, verzekeringswezen Handel, industrie en diversen Mijnbouw en petroleum Scheepvaart Beleggingsmaatschappijen Niet genoteerde fondsen Obligaties binnenland Obligaties buitenland 1 085 500 1 192 440 222 880 126 900 1 702 880 45 859 900 412 750 1 596 209 4 235 743 799 933 174 441 3 558 464 7 635 805 4 462 363 799 933 199 796 3 602 382 1 263 549 125 1 254 571 156 1 196240 707 45 386 145 373 859 46 647 750 185 885 1 309 821 775 1 300 331 1 60 7 243 074 342 Debiteuren in rekening-courant De waarde van de genoteerde fondsen tegen beurskoersen van ultimo 1973 komt f 166.560.183 lager uit dan de boekwaarde. Van de effectenportefeuille is nominaal f 416.285.900 niet ter vrije beschikking. De specificatie van deze post luidt als volgt: Aangesloten banken Landbouwcoöperaties Overige 14 563 256 754 749 857 75 547 097 844 860 210 72 742 503 498 541 153 12 529 146 523 812 802 Diverse debiteuren Leningen Deze post omvat onder meer: termijnaffaires in vreemde valuta, te vorderen rente en provisie alsmede vooruitbetaalde posten. De specificatie van deze post luidt als volgt: Landbouwcoöperaties Overige leningen 938 775 186 362 743 269 929 562 024 412592532 1 301 518 455 7 342 154 556 Hieronder is begrepen een bedrag ad f 793.248.443 gedekt door hypothecaire zekerheid. 33

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 18