Gang van zaken in de organisatie Het 'Beleggingsfonds van de 7' maakte een moeilijk jaar door. De effectenbeurzen gaven na het eerste kwartaal een sterke daling van het koersniveau te zien. Tegen de achter grond van pessimisme op de effectenbeurzen, van valutacrises en van de zeer hoge rentestand behoeft de daling van de basiswaarde per participatie tot f 8,76 (10,95) per 31 december geen verwondering te wekken, temeer nietwanneer men een vergelijking maakt met deontwikkeling van de meeste soortgelijke fondsen. Het aantal participaties steeg in het verslagjaar met 1.141.000 (1.066.000) tot 6.240.000. Het vermogen van hetfonds onderging een geringe daling tot f55 (56) miljoen. De produktie van de Financieringsmaatschappij 'De Lage Landen' n.v. vertoonde in het verslagjaar een sterke groei. In 1973 werden circa 4.600 (3.533) posten verstrekt voor een totaalbedrag van f 50 (30) miljoen. In het verslagjaar hebben cliënten van 570 Rabobanken gebruik gemaakt van de door 'De Lage Landen' geboden diensten. Ultimo 1973 bedroeg het uitstaande debiteurensaldo f 67 (41miljoen. Een klein gedeelte daarvan had betrekking op leasingdebiteuren en stockfinancieringen en de rest op huurkoopdebiteuren, waarvan het merendeel terzake van de financiering van personenauto's, vrachtauto's en landbouw werktuigen. Bedrijfsresultaten Het balanstotaal van onze organisatie overschreed in de loop van het verslagjaar de f 30 miljard. Ultimo 1 973 kwam het op f 31.246 (27.103) miljoen, hetgeen een stijging met 15 (1 5) procent betekent. De bedrijfsresultaten konden in het verslagjaar ongeveer gelijke tred houden met de groei van de bedrijfsomvang. Door aanpassing van de debetrentetarieven aan de in de loop van het jaar vrijwel voortdurend stijgende rente op de kapitaalmarkt en door de groei van de kredietverlening namen de renteontvangsten van de aangesloten banken sterk toe. Ook bij de Centrale Bank vertoonden de rentebaten een aanmerkelijke toeneming, mede onder invloed van de sterk gestegen geldmarktrente in het tweede halfjaar. Daartegen over deed zich echter een verhoging van de rentelasten gelden. Ook bij de aangesloten banken stonden de rentelasten onder voortdurende opwaartse druk. De tarieven zowel voor termijnspaargelden als voor direct opvraagbare spaargelden werden in de loop van het verslagjaar enige malen verhoogd onder invloed van de reeds eerder gememoreerde algemene rentestijging. Per saldo was de stijging van de rentebaten echter groter dan die van de rentelasten. De rentemarge, uitgedrukt in het gemiddelde balanstotaal kon dan ook ruimschoots op het niveau van 1972 worden gehandhaafd. De rentewinst nam toe met 22 (20) procent tot f850 (695) miljoen. De provisie inkomsten groeiden wederom aanzienlijk door de verhoogde activiteit op het gebied van dienstverlening en als gevolg van de toegenomen verstrekking van nieuwe leningen. De provisiewinst steeg in het verslagjaar met 32 (39) procent tot f 195 (148) miljoen. De bedrijfskosten namen relatief iets sterker toe dan in 1972. Dat de in 1972 ingezette dalende tendens in de stijging van de bedrijfskosten in het verslagjaar niet kon worden gehandhaafd, is geheel toe te schrijven aan de sterkere stijging bij de aangesloten banken. Bij de Centrale Bank toonde de groei van de bedrijfskosten enige beperking ten opzichte van 1972, toen de stijging onder meer als gevolg van de fusie nog bijzonder sterk was. Bij de aangesloten banken stegen de personeelskosten in 1973 sterker dan in 1972. Dit was een gevolg van de in het verslagjaar tot stand gebrachte harmonisering van arbeidsvoorwaarden. De in 1972 begonnen beperking van de groei van het personeelsbestand van onze organisatie heeft zich in het verslagjaar voortgezet. De aanhoudend grote loonsomstijging per werknemer en de genoemde harmoni satie van arbeidsvoorwaarden leidden tot een relatieve stijging van de personeelskosten. De ook in het afgelopen jaar weer sterke prijsstijgingen en de groeiende bedrijfsomvang deden de overige bedrijfskosten eveneens toenemen. In totaal stegen de bedrijfskosten, inclusief afschrijvingen, met 26 (25) procent tot f 730 (577) miljoen. Met ons streven naar verbetering van de kostenbeheersing door middel van efficiencyverhoging en automatisering van de diverse takken van dienstverlening in ons bankbedrijf hebben wij in het verslagjaar goede vorderingen gemaakt. De beschreven ontwikkeling resulteerde voor 1973 uiteindelijk in een stijging van de rente- en provisiewinst met f 203 (156) miljoen en van de bedrijfskosten, inclusief afschrijvingen, metf 153 (114) miljoen. Na voorziening voer belastingen tot een bedrag van f 129 (108) miljoen resteert f 186 (157) miljoen. Daarvan gaatf 72 (65) miljoen naar voorziening voor bedrijfsrisico's en reserveringen, waarna een nettowinst van f 114 (92) miljoen resteert. Na bestemming van de winst zullen de reserves op de gecombineerde balans ultimo 1973 f 1.380 (1.184) miljoen bedragen. Grafiek 5 opbrengsten en kosten bij de Rabobankorganisatie in 1964-1973 in procenten van het balanstotaal 0/ /O 3 2 0 _lIIIII I I 1965 '66 '67 '68 '69 '70 '71 '72 '73 opbrengsten bedrijfskosten 26 Gang van zaken in de organisatie Organisatorische aspecten Algemeen In het verslagjaar vierden wij het 75-jarig bestaan van het georganiseerde coöperatieve kredietwezen in Nederland. Inde inleiding van dit verslag is daarop reeds ingegaan. Bij dit jubileum heeft onze organisatie een bedrag van f 1,5 miljoen geschonken aan de Vereniging tot behoud van molens in Nederland 'De Hollandsche Molen'. Op deze wijze hebben wij zoveel mogelijk Nederlanders laten delen in de viering van ons jubileum. Automatisering Deinde computercentra van de Centrale Bank verrichte werkzaamheden zijn ook in de afgelopen jaar weer sterk in omvang toegenomen. Eind 1973 werden in totaal rond 8,8 (7,5) miljoen rekeningen van onze organisatie door de automatische apparatuur geadministreerd; dat is circa 92 (83) procent van het totale rekeningenbestand. Op deze rekeningen werden in het afgelopen jaar 240 (207) miljoen mutaties verwerkt. Met de ingebruikneming van ons nieuwe computercentrum te Zeist in april 1973 werd de accommodatie van onze automatiseringswerkzaamheden sterk verbeterd. In het verslagjaar zijn wij begonnnen met een studie voor een geüniformeerde geautomatiseerde administratie voor alle aangesloten banken. Maatregelen zijn getroffen om de Grafiek 6 75 jaar Rabobankorganisatie systeemontwikkeling en programmering zodanig te laten verlopen dat vanaf het vierde kwartaal 1974 kan worden begonnen met geleidelijke overschakeling naar dit geüniformeerde systeem. Daartoe dient de computerconfigu ratie te worden aangepast. Wij hebben daarom bestellingen geplaatst voor twee zeer grote computers, de I.B.M. 370-168, met bijbehorende randapparatuur. Daarmee zal de Rabobankorganisatie binnenkort beschikken over het grootste in Nederland werkzame computersysteem. Een totale integratie van de postale communicatie tussen Centrale Banken aangesloten banken is inmiddels tot stand gebracht. Opleiding en voorlichting De opleiding en voorlichting van personeel en beheerders van aangesloten banken en Centrale Bank behoudt onze voortdurende aandacht. Dit wordt vereist door het arbeidsintensieve en tegelijk expansieve karakter van ons bankbedrijf. Het verslagjaar bracht een voortzetting en intensivering van de vele reeds bestaande activiteiten. Deze werden verder geharmoniseerd en geüniformeerd. Het streven blijft gericht op completering en uitbreiding van het bestaande cursuspakket. Voor directeuren van grote aangesloten banken werd in het verslagjaar speciaal aandacht geschonken aan personeelsbeleid en gespreks- en vergadertechniek. Indeloop van1973 werden voor bereidingen getroffen voor een functiegerichte opleiding 50 40 30 20 0 20 30 40 50 uitzettingen beleggingen middelen uitzettingen beleggingen) 27

Rabobank Bronnenarchief

RABN | 1973 | | pagina 15