■m* >-7^36*4 w-a» Gang van zaken in de organisatie ..jf In onderstaande beschrijving van de gang van zaken en in de gecombineerde balans en resultatenrekening zijn de gegevens verwerkt van de gezamenlijke aangesloten banken, van de Centrale Bank met haar meerderheids deelnemingen en van de n.v. Boeren-Hypotheekbank en de Raiffeisenhypotheekbank n.v. Uitzettingen Vaste leningen In het verslagjaar heeft zich bij onze organisatie duidelijk een versnelling in het groeitempo van de kredietverlening voorgedaan. Deze versnelde groei is medio 1972 begonnen en had toen vooral betrekking op woningbouwleningen. In het afgelopen jaar is ook de kredietvraag van bedrijven sterk toegenomen. In 1973 werden nieuwe leningen verstrekt voor een totaalbedrag van f 6.440 (4.883) miljoen. De gezamenlijke aangesloten banken namen daarvan f 5.710 (4.463) miljoen voor hun rekening. De zeer grote vraag naar leningen had tot gevolg dat een aantal aange sloten banken op grond van interne regelingen genoodzaakt was leningsaanvragen te verwijzen naar de beide gelieerde hypotheekbanken. De door deze hypotheekbanken verstrekte leningen beliepen een bedrag van f 409 (133) miljoen. De door de Centrale Bank verstrekte leningen, die merendeels betrekking hebben op de grote agrarische coöperaties, bedroegen in totaal f321 (287) miljoen. In tabel 2 is de verstrekking van vaste leningen in 1 973 uitgesplitst naar het beroep van de geldnemer en naar de bestedingsdoeleinden van de opgenomen gelden. Agrarische sector De eind 1972 van kracht geworden rentesubsidieregeling voor akkerbouw en veehouderij heeft een stimulerende rol gespeeld. Met name in de veehouderijsector op de gespecialiseerde en gemengde bedrijven is daardoor de vraag naar leningen sterk toegenomen, met als doel de bouw van ligboxenstallen en het verrichten van daarmee samen hangende bedrijfsinvesteringen. Voor een aanzienlijk deel gaat het hierbij om verwezenlijking van uitgestelde en wellicht ook van vervroegde investeringsplannen. Naar raming hebben de Rabobanken in 1973 voor circa f200 miljoen aan leningen in het kader van deze regeling verstrekt, waaronderf 30 miljoen aan tuinders. Met name in de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Friesland werden veel aanvragen voor leningen met rentesubsidie door veehouderijbedrijven ingediend. Ook in de veredelings- sectoren van de landbouw, speciaal op de gemengde bedrijven, viel een gestegen investeringslust waar te nemen. De over het algemeen gunstige prijsontwikkelingen in de laatste jaren voor de hier bedoelde bedrijven zullen daaraan niet vreemd zijn. De rentesubsidieregeling voor de varkenshouderij is in december 1973 in werking getreden en had in het verslagjaar nog geen positieve invloed op de investeringsanimo. In totaal namen landbouwbedrijven in 1973 nieuwe vaste leningen op voor een bedrag van 1.113 (734) miljoen, waaronder f71 (40) miljoen voor de bouw of aankoop van woningen. Ook in de tuinbouwsectoren namen de investeringen in het verslagjaar sterk toe. Hoewel de rentesubsidieregeling voor deze sector pas in mei 1973 van kracht werd, is zij ook hier Tabel 1 Vaste leningen in 1973 (in miljoenen guldens) Verstrekkingen Aflossingen Toeneming Aangesloten Banken 5 710 3 205 2 505 Hypotheekbanken 409 102 307 Centrale Bank 321 294 27 6 440 3 601 2 839 Tabel 2 Verstrekte leningen in 1973 naar bestemming (in milj'oenen guldens) Bedrijfs- Woningen Herfinan Diversen Totaal Procentuele doeleinden ciering verdeling Landbouw 817 71 84 141 1 113 18 Tuinbouw 272 43 25 54 394 6 Agrarische rechtspersonen 316 12 4 1 333 5 Agrarische sector 1 405 126 113 196 1 840 29 Niet-agrarische bedrijven 589 316 118 103 1 126 17 Totaal bedrijven 1 994 442 231 299 2 966 46 Overige groepen 202 2 619 212 441 3 474 54 Totaal 2 196 3 061 443 740 6 440 100 Procentuele verdeling 34 48 7 11 100 21

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 12