Aan de Algemene Vergadering Overeenkomstig het bepaalde in artikel 69 van de statuten van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. wordt u hierbij het verslag over het jaar 1972 aangeboden. In het verslag zijn opgenomen de resultatenrekening en de balans per 31 december 1972 van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank G.A., alsmede de daarbij behorende toelichting. Deze publikatie bevat tevens de jaarrekeningen van respectievelijk de N.V. Boeren-Hypotheekbank, de Raiffeisenhypotheekbank N.V., de N.V. Landbouwkredietverzekering 'Eindhoven', het Onderling Raiffeisengarantiefonds en het Onderling Waarborgfonds der Boerenleenbanken U.A. Bij het aanbieden van het eerste jaarverslag van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. kan met voldoening worden geconstateerd, dat de in 1970 aangevangen samenwerking tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank volledig is geslaagd en dat het samen gaan van de beide Centrale Banken - en daarmede de vorming van één coöperatieve bankorganisatie in Nederland binnen een tijdsbestek van twee en een half jaar is gerealiseerd. Krachtens de daartoe strekkende besluiten van de beide Algemene Vergaderingen, genomen te Utrecht en te Eindhoven op respectievelijk 9 en 30 mei van het verslagjaar, kon door omzetting van de statuten van de reeds in 1970 opgerichte Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank W.A., op 22 juni 1972 worden overgegaan tot het oprichten van de gemeenschappelijke Centrale Bank, welke de naam Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boeren leenbank G.A. draagt. De Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank hebben vervolgens op 1 december 1972 haar activa en passiva ingebracht in de nieuwe Centrale Bank en zijn op 2 december 1972 in liquidatie getreden. Bij het vermelden van deze relevante data uit het verslagjaar, die van grote betekenis zijn voor de ontwikkeling van het georganiseerde coöperatieve kredietwezen in Nederland, hebben de Raad van Beheer en de Hoofddirectie er behoefte aan uitdrukking te geven aan hun erkentelijkheid jegens allen die in de afgelopen periode op intensieve wijze hebben meegewerkt aan de verwezenlijking van het samengaan van de beide Centrale Banken. In dit verband mogen in de eerste plaats worden vermeld de leden van de Gemeenschappelijke Commissie Organisatiestructuur ('Commissie van 18') wier arbeid van grote betekenis is geweest bij het diepgaande beraad binnen de beide organisaties over de structuur van de nieuwe gemeenschappelijke organisatie, alsmede bij de voorbereiding van de besluitvorming door de beide Algemene Vergaderingen. Vervolgens zij hier gewezen op de omvangrijke arbeid van de leden van de Gemeenschappelijke Commissie Arbeidsvoorwaarden ('Commissie van 24') die zich hebben belast met de harmonisering van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de aangesloten banken. Deze erkentelijkheid geldt eveneens jegens de leden van de Centrale Kringvergadering van de Boerenleenbankorganisatie en de leden van de Centrale Ringvergadering van de Raiffeisenbank- organisatie en jegens allen die in de vergaderingen van de Kringen en Ringen op constructieve wijze hebben medegewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe Centrale Bank. Van grote betekenis tijdens het fusieberaad is geweest de aan wezigheid binnen de coöperatieve bankorganisaties van goed gestructureerde overlegorganen, waardoor intensief overleg met alle betrokkenen mogelijk is geweest. De specifieke overleg structuur, zoals wij die in beide organisaties kenden, is niet alleen zeer adequaat gebleken, maar tevens modern en 4 eigentijds. Ook in de nieuwe organisatie is een belangrijke plaats ingeruimd voor de Centrale Kringvergadering, en de 44 regionale Kringen, waarin de aangesloten banken zijn ingedeeld. De betekenis van de Centrale Kringvergadering als belangrijkste adviesorgaan is met name hierin gelegen, dat de Raad van Beheer met betrekking tot het stellen van algemene regels van bancaire aard gehouden is daarover vooraf het advies van de Centrale Kringvergadering in te winnen. Daarnaast brengt de Centrale Kringvergadering advies uit aan de Algemene Vergadering met betrekking tot alle zaken, die daarin aan de orde worden gesteld. Mede hierdoor zijn ook in de nieuwe organisatie belangrijke waarborgen geschapen voor een democratische besluitvorming en voor het doorstromen van gedachten, meningen en visies van de basis van de organisatie naar de bestuursorganen, en omgekeerd. Bij het samengaan van de beide Centrale Banken heeft een voorname rol gespeeld de overweging, dat daardoor voor Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken, gevestigd in eenzelfde plaats, de mogelijkheid zou worden geschapen de onderlinge concurrentie te beëindigen en het samengaan van de des betreffende banken onder ogen te zien. Met voldoening kan worden vermeld, dat in het verslagjaar bij tientallen banken in de zogenaamde gemengde gebieden het fusieberaad op gang is gekomen en in enkele gevallen reeds met succes is afgesloten. Het in het begin van het jaar ingestelde onderzoek naar de opvattingen bij de aangesloten banken inzake het invoeren van een gelijkluidende roepnaam voor Raiffeisenbanken en Boerenleen banken, heeft uitgewezen dat de bereidheid daartoe in grote mate aanwezig is en dat daarbij de voorkeur uitgaat naar een naam, welke als afgeleide kan worden gezien van de naam van de gemeenschappelijke Centrale Bank. De aanbeveling om voor Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken de naam Rabobank in te voeren, heeft dan ook in de organisatie grote weerklank gevonden. Bijzonder verheugend is het dat de eerste Algemene Vergadering van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A., waaraan dit verslag wordt aangeboden, in het teken zal staan van de viering van het 75-jarig bestaan van het georganiseerde coöperatieve kredietwezen in Nederland. De uitwisseling van de ervaringen, die de beide thans verenigde organisaties gedurende driekwart eeuw hebben opgedaan, vormt een waardevolle basis voor de toekomstige ontwikkeling van het coöperatieve bankwezen.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 4