Aan de leden van het Onderling Wij hebben de eer U te berichten, dat wij ter voldoening aan het Waarborgfonds der bepaalde in artikel 25 lid 6 van de statuten het verslag, de balans. Boerenleenbanken U.A. de verlies- en winstrekening en de toelichting hebben onderzocht. Mede op grond van de hierna volgende verklaring van de accountants Moret Limperg, stellen wij U voor: de balans, de verlies- en winst- rekening vast te stellen, het bedrag der te restitueren premie te verrekenen met de verschuldigde premie over 1972 en het college van Gedelegeerde Commissarissen en het Bestuur te dechargeren. Volgens het bij artikel 19 lid 5 van de statuten bedoelde rooster zijn dit jaar aan de beurt van aftreden de heren Prof. dr. C F. Scheffer, L.P.M. de Kok en N. Huyts. Tot voorziening in deze vacatures zal gelegenheid worden gegeven. Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 april 1973. De raad van commissarissen C.G.A. Mertens, president 88 Accountantsverklaring Wij hebben de balans per 31 december 1972 en de resultatenrekening over 1972 van het Onderling Waarborgfonds der Boerenleenbanken ua, tezamen met de daarbij gegeven toelichting, gecontroleerd. Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel, dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie per 31 december 1972 en van het resultaat over 1972. Eindhoven, 31 maart 1973 Moret Limperg Accountants 89

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 46