Nominaal 96 800 70 000 88 000 Boekwaarde 96 800 69 300 84 205 Toelichting op de balans Activa Effecten De effecten zijn opgenomen voor de aankoopwaarde, met dien verstande dat obligaties niet boven pari zijn opgenomen. De specificatie van het effectenbezit is als volgt: Genoteerde fondsen Grootboek 1946 Nederland 1963 I Bank voor Nederlandse Gemeenten 1957 254 800 250 305 Niet genoteerde fondsen Pandbrieven B.H.B. 76 000 75 706 330 800 326 011 De beurswaarde van de genoteerde fondsen beliep per 31 december 1972 f 225 606. Diversen Deze post omvat een bedrag ad f 13 860 aan te vorderen rente, alsmede f 28 inzake vooruitbetaalde kosten en een bedrag ad f 58 925 inzake vooruitbetaalde premie herverzekering; ten slotte is nog aan premie te vorderen f 657. Nadelig saldo Volgens artikel 40 lid 4 der statuten moet het nadelig saldo worden bestreden door een naheffing van premie, welke aan de leden wordt opgelegd. Een overboeking ten laste van de algemene reserve is niet mogelijk daar deze reserve reeds - als gevolg van de gedeeltelijke afboeking van het nadelig saldo over boekjaar 1971 - is gedaald tot het wettelijk bepaalde minimum. Passiva Waarborgkapitaal Conform artikel 39 van de statuten moet het waarborgkapitaal f 200 000 bedragen. Algemeen Reservefonds Volgens artikel 40 lid 2 van de statuten zal een algemeen reservefonds worden aangehouden ter grootte van anderhalfmaal het wettelijk vereiste bedrag ad f 250 000, derhalve f 375 000. Onttrekking tot f 250 000 kan plaatsvinden indien verliezen zijn geleden; in volgende jaren dienen de winsten in de eerste plaats bestemd te worden voor aanvulling van de algemene reserve tot het statutaire bedrag van f 375 000 is bereikt. Ingevolge het besluit van de Algemene Vergadering d.d. 27 mei 1972 werd een bedrag ad f 125 000 inzake het verlies over 1971 ten laste van deze reserve gebracht; aanvulling uit het resultaat over 1972 is niet mogelijk. Voorziening voor belasting In de loop van 1972 werd een bedrag ad f 23 823 betaald inzake vennootschapsbelasting over vorige jaren. De voorziening is van voldoende hoogte om de latente belastingverplichtingen te dekken. Voorziening lopende schadeclaims Ten laste van deze voorziening werden de schaden, betrekking hebbende op vorige boekjaren gebracht, onder aftrek van de hierop betrekking hebbende ontvangsten inzake herverzekering en regres; het nadelig saldo dat hierna resulteerde werd ten laste van de resultatenrekening gebracht. Bovendien werd ten laste van de resultatenrekening een zodanig bedrag aan de voorziening toegevoegd, dat deze voorziening van voldoende hoogte is om de bij het fonds in behandeling zijnde schadeclaims - onder aftrek van de te ontvangen bedragen van de herverzekeraar te dekken. Deze toevoeging werd op de resultatenrekening 1972 ondergebracht onder 'Schade-uitkeringen'. Diversen Deze post omvat een bedrag van f 15 479 inzake nog af te dragen assurantiebelasting, een bedrag ad f 7 878 inzake ontvangen en door te vergoeden schaden alsmede een bedrag van f 500 te restitueren ontvangsten. Toelichting op de resultatenrekening Lasten Schade-uitkeringen Bedrijfskosten Baten Premiën De schade-uitkeringen ten laste van 1972 beliepen een totaal van f 342 505 netto; aan herverzekeraars moet een bedrag van f 11 211 in rekening worden gebracht; uit regres werd f 1 680 ontvangen. De lasten inzake schadeclaims vorige boekjaren bleken f 21 193 beneden het geraamde bedrag te blijven. Onder bedrijfskosten is een bedrag ad f 419 verantwoord inzake statutenwijziging alsmede een bijdrage ad f 250 aan de Verzekeringskamer. Van leden-banken ontvangen Betaald aan herverzekeraar 320 957 196242 Saldo Nadelig saldo Eindhoven, februari 1973. 124 715 Onder verwijzing naar hetgeen omtrent de aanzuivering van het nadelig saldo is vermeld bij de toelichting op de balans, zal een bedrag van f 158 322 alsnog over de leden worden omgeslagen. Het Bestuur Ph.C.M. van Campen F.P.J. Bakx J.A. van Ogtrop 87

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 45