Onderling Waarborgfonds der Boerenleenbanken u.a. Accountantsverklaring Gevolggevend aan Uw opdracht hebben wij de administratie van Uw Vennootschap alsmede de daaruit samengestelde jaarstukken over het boekjaar 1972 gecontroleerd. Op grond van ons onderzoek verklaren wij, dat de balans per 31 december 1972 en de resultatenrekening over het boekjaar 1972 een getrouw beeld geven van de financiële positie per genoemde datum respectievelijk van de resultaten over het boekjaar 1972. Eindhoven, 21 maart 1973 Camps, Obers en Co., Registeraccountants H. Camps Aan de Algemene Het Onderling Waarborgfonds der Boerenleenbanken u.a. dekt het Ledenvergadering risico van schade ten gevolge van diefstal, beroving, inbraak, oplichting en dergelijke, alsmede schade ten gevolge van wanprestatie van bestuurders of personeelsleden. Evenals in 1971 was in het verslagjaar sprake van een hoog niveau van de schade-uitkeringen. Ten laste van ons fonds werd in 1972 f 308 000 (331 000) aan schade uitgekeerd. Met name in de sector van fraude, oplichting en dergelijke was sprake van een stijging van de omvang van de schadeclaims, namelijk tot f 100 000 (15 000). In de sector wanprestatie beliepen de uitkeringen een bedrag van f 192 0000 (208 000). Na verrekening van het van herverzekeraars terugontvangen aandeel was in de sector overvallen f 16 000 schade, terwijl in 1971 hiervoor een bedrag van f 108 000 ten laste van ons fonds kwam. De premie-inkomsten stegen in het verslagjaar tot f 125 000 (97 000), terwijl de baten aan intrest f 26 000 (36 000) beliepen. Uiteindelijk resulteerde deze gang van zaken in een nadelig saldo van f 158 000 (192 000). Een gedeeltelijke afboeking hiervan ten laste van het Algemeen Reservefonds is niet mogelijk, daar deze reserve als gevolg van afboekingen over 1971 reeds tot het wettelijk verplichte minimum ad f 250 000 is gedaald. Conform de statutaire bepalingen dienaangaande zal het nadelig saldo over 1972 dan ook in zijn geheel over de ledenbanken worden omgeslagen. 83

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 43