800 479 80 048 100 000 180 048 Voorstel tot winstverdeling Het beschikbare saldo bedraagt Wij stellen U voor dit saldo conform art. 39 van de statuten aan te wenden als volgt: 10 procent toe te voegen aan de reserve 8 procent als dividend uit te keren Toe te voegen aan de reserve Eindhoven, februari 1973. 620 431 Na aanneming van ons voorstel zal de reserve f 3 975 545 bedragen. De Directie Ph.C.M. van Campen F.P.J. Bakx J.A. van Ogtrop 80 Aan de aandeelhouders van de Wij hebben de eer u te berichten, dat wij ter voldoening aan het IM.V. Landbouwkredietverzekering bepaalde in artikel 25 lid 6 van de statuten het verslag, de balans, Eindhoven' de verlies- en winstrekening, de toelichting en het voorstel tot winstverdeling hebben onderzocht. Mede op grond van de hierna volgende verklaring van de accountants Camps, Obers en Co., registeraccountants, stellen wij u voor: de balans en de verlies- en winstrekening onveranderd vast te stellen, de winst te verdelen overeenkomstig het gedane voorstel en het college van Gedelegeerde Commissarissen en de Directie te dechargeren. Volgens het bij artikel 19 lid 5 van de statuten bedoelde rooster zijn dit jaar aan de beurt van aftreden de heren Prof. dr. C.F. Scheffer, L.P.M. de Kok en N. Huyts. Tot voorziening in deze vacatures zal gelegenheid worden gegeven. Gaarne betuigen wij onze waardering en dank aan de Directie en al haar medewerkers voor de in het afgelopen jaar bereikte resultaten. Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 april 1973 De raad van commissarissen C.G.A. Mertens, president

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 42