- Toelichting op de balans Activa Beleggingen Belegde reserve Deelnemingen Passiva Kapitaal Reserve Premie voor toekomstige boekjaren Herverzekeraars Diverse crediteuren Deze post omvat obligaties voor f 843 626, hypotheken voor f 180 962 en onderhands leningen voor f 488 360. De obligaties zijn gewaardeerd tegen de aankoopwaarde, doch niet hoger dan pari; de beurswaarde beliep op de balansdatum f 762 736. De belegging van de reserve geschiedt geheel in obligaties en pandbrieven. Deze zijn gewaardeerd tegen de aankoopwaarde, doch niet hoger dan pari. Het bedrag omvat ter beurze genoteerde stukken ten bedrage van f 2 551 556; de beurswaarde daarvan beliep f 2 344 876. De niet ter beurze genoteerde stukken tot een boekwaarde van f 614 430 bestaan uitsluitend uit pandbrieven N.V. Boeren- Hypotheekbank. Deze post betreft een deelname van 50% in het maatschappelijk kapitaal van de Financieringsmaatschappij De Lage Landen N.V.; deelgenomen is voor f 5 000 000 waarop 20% is gestort; in de loop van 1972 heeft een opwaardering plaatsgevonden van f 193 843, zodat deze deelname thans is opgenomen voor het gestorte bedrag ad f 1 000 000. Bovendien zijn onder deze post begrepen twee onderhandse leningen aan dezelfde Financierings maatschappij De Lage Landen N.V. voor een totaal bedrag van f 1 300 000. Het geplaatste aandelenkapitaal bedraagt f 12 500 000 waarop 10 procent is gestort. De aandelen zijn geplaatst bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A., bij haar aangesloten banken en N.V. Interpolis. De reserve vermeerderde in 1972 door bijschrijving van f 333 904 uit de winst van het boekjaar 1971 en door bijschrijving van f 98 294 zijnde de in 1972 op de belegde reserve gekweekte rente na aftrek van de hierop verschuldigde vennootschaps belasting. Deze post betreft de vooruitontvangen premiën van in voorgaande jaren gesloten verzekeringen, voor zover deze premiën ten gunste komen van de volgende boekjaren. Deze post heeft betrekking op de per 31 december 1972 verschuldigde herverzekeringspremie van kredietverzekeringen. Hierin zijn de voorziening voor risico's ad f 2 186 715 en de voorziening voor belastingen ad f 201 971 begrepen. De voorziening voor belastingen is voldoende voor de vennoot schapsbelasting, welke verschuldigd is over de winsten tot en met 1972. Er bestaat per saldo geen latente belastingverplichting. 78 Toelichting op de resultatenrekening Lasten Bedrijfskosten 1972 1971 Deze post is als volgt samengesteld: Drukwerk/kantoorbehoeften 2 372 5 922 Administratiekosten 320 000 328 220 Accountant 9 806 9932 Contributies 2 052 1 144 Huur 12 000 12 000 Kosten statutenwijziging en uitbreiding kapitaal 12 940 Diversen 4 535 4 949 350 765 375 107 Af: in rekening gebrachte administratiekosten 1 520 1 915 349 245 373 192 Afschrijvingen De inventaris ad f 1 werd geheel afgeschreven. Schade-uitkeri ngen Deze post omvat: 309 uitkeringen kredietverzekering 32 uitkeringen wanprestatieverzekering 295 804 7 370 Voorziening voor risico's Baten 303174 De uitkeringen wanprestatieverzekering hebben betrekking op schaden welke zijn ontstaan vóór 1 januari 1970. Dit bedrag is ten laste van de resultatenrekening gebracht met toepassing van artikel 39 van de statuten. Op de balans is deze voorziening verantwoord onder crediteuren. Premiën De premiebaten hebben betrekking op: Hypothecaire leningen Onvolwaardig gedekte leningen Blanco kredieten 1 037 091 698 584 515 857 Borgtocht- en garantieverzekeringen 2 251 532 286 2 251 818 Baten herverzekering Dit betreft bemiddelingsprovisie met betrekking tot herverzekerde kredietverzekeringen. 79

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 41