Kerngegevens 27 083 1 635 905 1 453 16 908 3 563 815 19 339 1 733 2 333 1 114 848 689 159 Bedragen in miljoenen guldens 1972* 1971 Balanstotaal Uitzettingen Schatkistpapier Beleggingen op korte termijn Effecten Debiteuren Beleggingen op lange termijn Toevertrouwde middelen Middelen op lange termijn Spaargelden Rekeningen-courant: privérekeningen overige rekeningen Reserves Baten Lasten Winst en reserveringen 23 534 1 919 907 1 241 14 847 2 438 792 16 887 1 395 1 974 989 686 561 125 Aantallen Aangesloten banken 1 187 202 Vestigingen 3 072 3 005 Personeelsleden 17 568 16 663 Spaarrekeningen 6 150 000 5840 000 Privérekeningen 1 569 000 1343 000 Overige rekeningen-courant 398 000 398 000 De gegevens over 1972 dragen een voorlopig karakter. 3

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 3