n.v. Landbouwkredietverzekering 'Eindhoven' a tuntcwprklarina Wij hebben de balans per 31 december 1972 en de resultaten- Accountantsverklaring rekening over 1972 van het Onderling Raiffeisengarantiefonds te Utrecht, tezamen met de daarbij gegeven toelichtingen, gecontroleerd. Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie per 31 december 1972 en van het resultaat over 1972. Rijswijk (Z.H.), 31 maart 1973 Moret Limperg Accountants Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders In het verslagjaar nam het bij onze vennootschap verzekerde bedrag toe met f 46 (47) miljoen tot f 419 (373) miljoen. Naar de aard der zekerheden is sprake van een geringeverschuiving van juridisch onvolwaardig gedekte kredieten naar blanco kredieten. Dit hangt samen met de sterk toegenomen verstrekkingen van persoonlijke leningen in het verslagjaar. Van het totale verzekerde bedrag af f 419 (373) miljoen had f 179 (171) miljoen betrekking op kredietverlening aan de agrarische sector en f 240 (202) miljoen op niet-agrarische kredietverlening. Van de totale risico's per ultimo 1972 was f 100 (100) miljoen elders ondergebracht, inclusief het eigen risico van de verzekerden. De verzekeringsruimte per het einde van het verslagjaar bedroeg f 50 (41) miljoen. De schade-uitkeringen waren in het verslagjaar lager dan in 1971 In totaal bedroegen zij in 1972 f 303 000 (453 000). Daarvan had f 7 000 (21 000) betrekking op wanprestatieschade van vóór 1 januari 1970; sedert die datum is de dekking van deze risico's ondergebracht bij het Onderling Waarborgfonds der Boerenleen banken U.A. De schade in de sector van de kredietverzekeringen bedroeg f 296 000 (432 000). Met name bij de persoonlijke leningen was sprake van een daling van het bedrag der schade claims, zowel terzake van wanbetaling als terzake van overlijden. Als gevolg van de verlaging van enkele premietarieven vertoonden de premie-inkomsten, ondanks de gestegen bedrijfsomvang, een geringe daling. Ook de bedrijfskosten namen enigszins af. Na voorziening voor belastingen tot een bedrag van f 750 000 (837 000) en voor risico's tot een bedrag van f 500 000 (500 000) resteert een netto-winst van f 800 000 (434 000). Verdeling hiervan overeenkomstig het voorstel zal de open reserves van onze vennootschap op f 4,0 (3,2) miljoen brengen. 75

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 39