1972 69 387 560 726 44 537 674 650 309 727 420 245 666 316 Toelichting op de resultatenrekening Lasten Schaden De schaden beliepen voor afdeling A voor afdeling B voor afdeling C Bij afdeling A werden in 1972 25 schadegevallen uitbetaald, 9 claims werden afgewezen en 6 ingediende schadeclaims waren per 31 december 1972 nog in behandeling, 1 claim werd gedeeltelijk toegewezen. Met ingang van 1 januari 1972 is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij afdeling A ondergebracht ingevolge het besluit van de Algemene Vergadering. Bij afdeling B werden in 1972 3 schadegevallen uitbetaald, 4 schadeclaims waren per 31 december 1972 nog in behandeling en 2 claims werden afgewezen. Bij afdeling C werden in 1972 62 schadegevallen uitbetaald, 6 claims werden afgewezen en 5 ingediende schadeclaims waren per 31 december 1972 nog in behandeling waarvan 1 werd ingediend in 1971. 55 Van de schadegevallen hadden betrekking op persoonlijke leningen. 1971 91 919 1 985 823 14341 2 092 083 Baten Premiën De premiën beliepen voor afdeling A voor afdeling B voor afdeling C Resultaat: Dit saldo is te splitsen in: een voordelig saldo afdeling A een voordelig saldo afdeling B een voordelig saldo afdeling C en een nadelig saldo afdeling B voordelig, respektievelijk nadelig saldo 533 828 1 007 734 1 191 708 2 733 270 1 396 288 356 360 427 141 695 921 1 479 422 201 564 432 480 634 044 1 430 056 1 396 288 796 012 72 Aan de Algemene Vergadering van het Onderling Raiffeisengarantie- fonds Wij delen U mede, dat wij de jaarstukken, betrekking hebbende op het boekjaar 1972, overeenkomstig de gevoerde administratie hebben bevonden. Mede op grond van de hierna volgende verklaring van de accountants Moret Limperg stellen wij U voor de rekening en verantwoording van het Bestuur goed te keuren. Voorts stellen wij U voor, overeenkomstig artikel 27, 30 en 40 van het reglement: van het voordelig saldo van afdeling A ad f. 309 727 een bedrag van f. 200 000 toe te voergen aan de reserve en f. 109 727 over te boeken op de premie-restitutierekening; van het voordelig saldo van afdeling B ad f. 420 245 een bedrag van f. 178 240 toe te voegen aan de reserve en f. 242 005 over te boeken op een te vormen premie-restitutierekening; van het voordelig saldo van afdeling C ad f. 666 316 een bedrag van f. 300.000 toe te voegen aan de reserve en f. 366 316 over te boeken op de premie-restitutierekening. Utrecht, 11 april 1973 De raad van toezicht R.J. van Beekhoff G. Vredeveld G.J.M. Berendsen L.A.M. Elenbaas G. Schuyt Kzn. Jac. Sonneveld G W. Leuvelink L.G.J. Alkemade H. de Jong Th. Meijer Jzn. 73

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 38