Toelichting op de balans Activa Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. Saldo rekening-courant Termijndeposito afdeling B Termijndeposito afdeling C 2 393 353 700 000 500 000 3 593 353 Effecten De effecten zijn opgenomen voor de aankoopwaarde met dien verstande dat obligaties niet boven pari zijn opgenomen. De specificatie van het effectenbezit is als volgt: 1972 1972 genoteerde obligaties nominaal boekwaarde Staat der Nederlanden 1 201 500 1 175 337 Provincies, gemeenten etc. 48 000 46 168 Bank- en kredietwezen 5 620 000 5 586 401 Bedrijven van openbaar nut 200 000 200 000 Diversen binnenland 695 000 690 628 Diversen buitenland 62 000 57 375 7 826 500 7 755 909 niet-genoteerde fondsen Obligaties binnenland 146 000 145 070 7 972 500 7 900 979 1971 boekwaarde 6 020 707 188 977 6 209 684 De waarde van de genoteerde fondsen tegen beurskoersen van ultimo 1972 komt f 415 285 lager uit dan de balanswaarde. 70 Passiva Kapitaal Het aandelenkapitaal beloopt f 33 478 900, waarop 10% is gestort. Reserve Het saldo per 1 januari beloopt 5 422 77® Bij: van voordelig saldo afdeling A 200 van voordelig saldo afdeling B ^72 2421 van voordelig saldo afdeling C 2®0 6 111 016 Premierestitutierekening Het saldo per 1 januari beloopt 222 Bij: van voordelig saldo afdeling A 1 van voordelig saldo afdeling B 24 van voordelig saldo afdeling C 222 2 1 427 430 Uitgekeerd de restitutie van 1966 afdeling A 22 224 1 376 746 71

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 37