Onderling Raiffeisengarantiefonds Accountantsverklaring Wij hebben de balans per 31 december 1972 en de resultaten rekening over 1972 van de Raiffeisenhypotheekbank N.V. te Utrecht, tezamen met de daarbij gegeven toelichtingen, gecontroleerd. Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie per 31 december 1972 en van het resultaat over het jaar 1972. Rijswijk (Z.H.), 31 maart 1973 Moret Limperg Accountants Aan de Algemene Vergadering Afdeling A van ons fonds dekt het risico van schade tengevolge van fraude, overvallen, oplichting en dergelijke. In het verslagjaar werden bij deze afdeling 41 (35) schadegevallen aangemeld. Daarvan werden er 25 (18) uitbetaald, 1 gedeeltelijk uitbetaald en 9 (10) afgewezen, terwijl de overige 6 (7) per ultimo 1792 nog in behandeling waren. Onder afdeling B, waar het risico tegen grote verliezen die de solvabiliteitspositie van het betrokken lid in gevaar zouden kunnen brengen wordt gedekt, werden in 1972 7 (3) schadeclaims gemeld, waarvan 3 werden uitbetaald en 2 (0) afgewezen, terwijl 4 (4) claims per balansdatum nog in behandeling waren, waarvan 2 werden ingediend in 1971. In afdeling C is de kredietverzekering ten behoeve van de leden ondergebracht. Bij deze afdeling werden in het verslagjaar 73 (79) schadeclaims ingediend, waarvan er 55 (51) betrekking hadden op persoonlijke leningen; 62 (58) claims werden toegewezen, 6 (3) claims afgewezen en, 1 claim werd ingetrokken; 5 (18) schadegevallen waren per 31 december 1972 nog in behandeling, waarvan 1 werd ingediend in 1971. Het aandelenkapitaal van afdeling C verminderde in 1972 door onderlinge fusies van leden met f 7 000 en vermeerderde door uitgifte van 100 000 aandelen C per eind 1972 met f 10 000 000. Deze uitgifte van aandelen was noodzakelijk om aan de statutaire voorschriften betreffende de verhouding tussen verzekerd bedrag enerzijds en aandelenkapitaal en reserve anderzijds te kunnen voldoen. Mede als gevolg van de invoering van de delcredere-verzekering voor tophypotheken in 1972 is het verzekerd bedrag van afdeling C in het verslagjaar sterk toegenomen, namelijk tot f 445 (321 miljoen. De premie-inkomsten voor het fonds in totaal stegen onder invloed van de sterk toegenomen bedrijfsomvang tot f 2,7 (1,5) miljoen. De schade-uitkeringen beliepen in totaal f 0,7 (2,1 miljoen. Met name bij de afdeling B was sprake van een in vergelijking met 1971 sterke daling van de schade-uitkeringen. Uiteindelijk resulteerde de gang van zaken in een voordelig saldo van f 1 396 288, als volgt te specificeren: afdeling A f 309 727, afdeling B f 420 245 en afdeling C f 666 316. Overeenkomstig artikel 27, 30 en 40 van het reglement stellen wij u voor van het voordelig saldo van afdeling A ad f 309 727 een bedrag van f 200 000 toe te voegen aan de reserve en f 109 727 over te boeken naar de premierestitutierekening; van het voordelig saldo van afdeling B een bedrag van f 178 240 toe te voegen aan de reserve en f 242 005 over te boeken naar de premierestitutie rekening; van het voordelige saldo van afdeling C ad f 666 316 een bedrag van f 300 000 toe te voegen aan de reserve en f 366 316 over te boeken naar de premierestitutierekening. 67

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 35