Voorstel tot winstverdeling 26 9 980 26 998 200 000 226 998 Toe te voegen aan de Algemene Reserve 421)82 Na aanneming van ons voorstel zal de Algemene Reserve f 379 486 en de Reserve Consolidatiekosten f 700 000 bedragen. Utrecht, februari, 1973 De Directie R. Manschot T.J.Jansen Schoonhoven Het beschikbare saldo bedraagt Wij stellen U voor dit saldo conform artikel 54 van de statuten aan te wenden als volgt: toe te voegen aan de Algemene Reserve toe te voegen aan de Reserve Consolidatiekosten 64 Aan de aandeelhouders van de Raiffeisenhypotheekbank N.V. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 40 sub c van de statuten bieden wij U hierbij aan de balans per 31 december 1972 an de resultatenrekening over het boekjaar 1972. Deze stukken zijn, ingevolge het daaromtrent in de wet bepaalde, mede-ondertekend door de Raad van Commissarissen. Mede op grond van de hiernavolgende verklaring van de accountants Moret Limperg, stellen wij U voor: de balans en resultatenrekening onveranderd vast te stellen, de winst te verdelen overeenkomstig het gedane voorstel en de Directie te dechargeren. Utrecht, 6 april 1973 De Raad van Commissarissen Van Lijnden van Sandenburg, voorzitter J.S. Biesheuvel, secretaris 65

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 34