1972 97 304 4 780 10 032 112 116 4 733 342 4 810 4 738 152 3 718 199 465 495 554 458 63 Toelichting op de balans Activa Dienst schulden op lange termijn Hypothecaire leningen Passiva Onder dit hoofd zijn verantwoord de nog niet afgeschreven kosten voor het aantrekken van middelen op lange termijn. De vorderingen zijn gewaardeerd naar het nominale bedrag. In de uitstaande portefeuille zijn tot een bedrag van f 11 500 000 hypothecaire leningen met een oorspronkelijke looptijd van meer dan vijf jaar opgenomen. Kapitaal Het aandelenkapitaal bedraagt f 10 000 000,- waarvan f 9 773 000 is geplaatst. Op het geplaatste aandelenkapitaal is f 977 300 gestort. De aandelen zijn geplaatst bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. en bij haar aangesloten banken. Reserves Algemene reserve: stand per 1 januari 1972 Krachtens besluit van de Algemene Vergadering d.d. 9 mei 1972 werd uit de winst 1971 toegevoegd conform artikel 54 der statuten Extra 229 716 32 979 46 811 Reserve consolidatiekosten: stand per 1 januari 1972 Krachtens besluit van de Algemene Vergadering d.d. 9 mei 1972 werd uit de winst 1971 toegevoegd 309 506 250 000 250 000 500 000 809 506 Schulden op lange termijn 8% Pandbrieven, waarvan de hoofdsom en rente onvoorwaardelijk zijn gegarandeerd door de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. 7%% Pandbrieven Geldlening opgenomen bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. 25 000 000 22 500 000 2 800 000 50 300 000 Schulden op korte termijn Onderhandse geldlening opgenomen tegen onderpand van schatkistpapier dat door de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. ter beschikking is gesteld Te betalen rente, kosten en belasting 4 900 000 2 525 231 7 425 231 62 Toelichting op de resultatenrekening Lasten Bedrijfskosten De bedrijfskosten waren als volgt samengesteld: Administratiekosten Contributies Accountant 1971 37 940 3 728 9560 51 228 Afschrijving dienst schulden op lange termijn Baten De kosten voor het aantrekken van middelen worden afgeschreven op basis van de gemiddelde looptijd van de leningen. Rente Hypothecaire leningen Rente rekening-courant Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. Diverse rentebaten Rentebaten Af: Schulden op lange termijn Schulden op korte termijn Rente rekening-courant Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. 3 083 212 38 500 3 121 712 2 801 982 29 940 289 790

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 33