Raiffeisenhypotheekbank n.v. 59 Accountantsverklaring Wij hebben de balans per 31 december 1972 en de resultaten rekening over 1972 van de N.V. Boeren-Hypotheekbank te Eindhoven, tezamen met de daarbij gegeven toelichtingen, gecontroleerd. Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie per 31 december 1972 en van het resultaat over 1972. Rijswijk (Z.H.), 31 maart 1973. Moret Limperg Accountants 58 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ten opzichte van het voorgaande jaar is in 1972 de mate waarin gebruik werd gemaakt van de financieringsmogelijkheden van onze vennootschap aanzienlijk teruggelopen. De voornaamste oorzaak hiervoor moet worden gezocht in de ruime liquiditeits positie waarin veel plaatselijke banken gedurende het verslagjaar verkeerden. Het uitstaande bedrag aan leningen nam per saldo toe met f 8 (25) miljoen tot f 58 (50) miljoen. Ter consolidatie van de lopende verplichtingen werd in de loop van het verslagjaar overgegaan tot het beschikbaar stellen van 7y2-procents pandbrieven. Per balansdatum was daarvan f 22,5 miljoen geplaatst. De rente-inkomsten namen sterk toe ten opzichte van 1971 Dit werd vooral veroorzaakt door de in de loop van 1971 tot stand gekomen groei van de uitzettingen. De provisiebaten daarentegen namen in vergelijking met 1971 af. De sterke vermindering van de verstrekkingen en de uitkering van bemiddelingsprovisie aan plaatselijke banken vormen hiervoor de verklaring. De bedrijfskosten namen toe tot f 112 000 (51 000). Na voorziening voor belastingen resteert een nettowinst van f 270 000 (330 000). Aangezien onze vennootschap nog in haar ontwikkelingsfase verkeert stellen wij u voor over 1972 geen dividend uit te keren en de genoemde nettowinst geheel aan te wenden ter versterking van de vermogenspositie. Aanvaarding van dit voorstel brengt de open reserves van onze vennootschap op f 1 079 000 (810 000).

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 31