Voorste^ tot winstverdeling Het beschikbare saldo bedraagt Wij stellen U voor dit saldo conform art. 43 van de statuten aan te wenden als volgt: 10 procent toe te voegen aan de reserve 8 procent als dividend uit te keren 2 226 992 222 699 160 000 38 2 699 Toe te voegen aan de reserve Na aanneming van ons voorstel zal de reserve f 8 421 893 bedragen. Eindhoven, februari 1973. De Directie 1 844 293 Ph.C.M. van Campen F.P.J. Bakx J.A. van Ogtrop 56 Aan de aandeelhouders van de N.V. Boeren-Hypotheekbank Wij hebben de eer U te berichten, dat wij ter voldoening aan het bepaalde in artikel 29 lid 6 van de statuten het verslag, de balans, de verlies- en winstrekening, de toelichting en het voorstel tot winstverdeling hebben onderzocht. Mede op grond van de hierna volgende verklaring van de accountants Moret Limperg, stellen wij U voor: de balans en de verlies -en winstrekening onveranderd vast te stellen, de winst te verdelen overeenkomstig het gedane voorstel en het college van Gedelegeerde Commissarissen en de Directie te dechargeren. Volgens het bij artikel 23 lid 5 van de statuten bedoelde rooster zijn dit jaar aan de beurt van aftreden de heren Prof. dr. C.F. Scheffer, L.P.M. de Kok en N. Huyts. Tot voorziening in deze vacatures zal gelegenheid worden gegeven. Gaarne betuigen wij onze waardering en dank aan de Directie en al haar medewerkers voor de in het afgelopen jaar bereikte resultaten. Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 april 1973. De raad van commissarissen C.G.A. Mertens, president

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 30