26 660 000 23 925 249 8 354 421 4 618 205 1972 35 072 56 607 517 700 169 407 77 529 856 315 187 866 668 449 13 475 12 300 36 430 730 654 45 255 484 200 494 203 763 45 659 741 38 875 409 251 916 876 849 5 655 567 Toelichting op de balans Activa Kas, kassiers Dit saldo betreft het tegoed bij de Postcheque- en Girodienst. Dienst schulden op lange termijn Onder dit hoofd zijn verantwoord de nog niet afgeschreven kosten voor het aantrekken van middelen op lange termijn. Belegde reserve Hypothecaire leningen Passiva Deze post bestaat geheel uit hypothecaire leningen. De Vennootschap is op generlei wijze betrokken bij de eigendom van onroerende goederen. De vorderingen zijn gewaardeerd naar het nominale bedrag. In de uitstaande portefeuille zijn tot een bedrag van f 23 173 577 hypothecaire leningen begrepen met een oorspronkelijke looptijd van meer dan vijfjaar. Kapitaal Reserve Schulden op lange termijn Het geplaatste aandelenkapitaal bedraagt f 20 miljoen, waarop 10% is gestort. De aandelen zijn geplaatst bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. en bij haar aangesloten banken. De reserve vermeerderde in 1972 door bijschrijving van f 1 213 044 uit de winst over 1971 en door bijschrijving van f 212 249, zijnde de in 1972 gekweekte rente van de belegde reserve, na aftrek van de hierop verschuldigde vennootschapsbelasting. Dit bedrag omvat f 339 636 500 aan pandbrieven, f 135 630 000 aan schuldbekentenissen en f 46 208 100 aan spaarbrieven. Van het totaal bedrag ad f 521 474 600 is f f 427 760 000 betrokken van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleen bank G.A. en aangesloten banken. Schulden op korte termijn Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: Uitgelote pandbrieven Te betalen coupons Lopende rente Diverse crediteuren 1972 1971 24 195500 77 236 060 6 720 582 3501 161 63 557 875 57 653 303 In de post diverse crediteuren' zijn de voorziening voor risico's en de voorziening voor belastingen begrepen. De voorziening voor belastingen is voldoende voor de vennootschapsbelasting die verschuldigd is ter zake van de winsten over de boekjaren tot en met 1972. 54 Toelichting op de resultatenrekening Lasten Bedrijfskosten De bedrijfskosten waren als volgt samengesteld: Drukwerk, advertenties, kantoorbenodigdheden Schattingskosten en porti Administratiekosten Diverse kosten Premie kredietverzekering Terugontvangen Accountant Huur Contributies 1971 66842 62 233 472 000 85 455 26 629 713 159 190 669 522 490 13378 28 000 36238 600 106 Afschrijving inventaris en dienst schulden op lange termijn De kosten voor het aantrekken van middelen worden afgeschreven in drie jaar, in overeenstemming met de fiscale afschrijvingsregeling. De inventaris wordt in het jaar van aankoop geheel afgeschreven. Baten Rente Hypothecaire leningen Rente rekening-courant Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. Diverse rentebaten Rentebaten Af: Schulden op lange termijn Rente rekening-courant Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. Rentelasten deposito's Rentewinst 38 322 622 470 859 64385 38 857 866 33 321 166 159 938 1 406290 3 970 472

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 29