n.v. Boeren-Hypotheekbank Toelichting op de balans De meerderheidsdeelnemingen, waarvan in de toelichting op de balans van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. een gecombineerde balans is opgenomen, zijn in vorenstaande balans en resultatenrekening geconsolideerd opgenomen. Eveneens werden geconsolideerd de balansen en resultaten rekeningen van de N.V. Boeren-Hypotheekbank en de Raiffeisen- hypotheekbank N.V., zijnde meerderheidsdeelnemingen van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. en de aangesloten banken tezamen. De gegevens inzake 'Gemeenschappelijk Belang De Twaalf Gewesten' en de N.V. Landbouwkredietverzekering 'Eindhoven', beide meerderheidsdeelnemingen van de Centrale Bank, al dan niet te zamen met de aangesloten banken, werden niet geconsolideerd. Onder de post 'Reserves' is de reserve gebouwen voor een bedrag van f 372 418 000,- begrepen. Accountantsverklaring Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen balans per 31 december 1972 en de resultatenrekening over 1972 van de aangesloten banken, de balans en resultatenrekening van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A., te Amsterdam alsmede de gecombineerde balans en resultaten rekening, tezamen met de daarbij gegeven toelichtingen, gecontroleerd. Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekeningen een getrouw beeld geven van de financiële positie per 31 december 1972 en van het resultaat over het jaar 1972. Rijswijk (Z.H.), 31 maart 1973. Moret Limperg, Accountants. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Het bedrag van de nieuw verstrekte leningen door onze vennootschap vertoonde ten opzichte van het voorgaande jaar een vrij sterke toeneming. Daarbij kan worden aangetekend dat in 1971 als gevolg van een zeer sterke middelengroei en een beperkte krediet- vraag de liquiditeitspositie van veel aangesloten banken ruim was. De grote kredietvraag in het verslagjaar had bij een aantal banken een snelle vermindering van deze ruimte tot gevolg, waardoor zij in toenemende mate werden genoodzaakt tot het verwijzen van kredietvragers naar onze vennootschap. Ook de verlichting van de voorwaarden voor nieuwe leningen in vergelijking met 1971 heeft de verstrekkingen in het verslagjaar gestimuleerd. De rentabiliteit ontwikkelde zich zeer bevredigend. De bedrijfs kosten namen minder sterk toe dan in 1971De rentewinst vertoonde ook relatief een toeneming. De provisiebaten vertoonden onder invloed van de groei van de verstrekkingen eveneens een stijging. De uiteindelijke bedrijfswinst steeg tot f 5,2 (3,6) miljoen. Indien de na voorzieningen voor belastingen en voor bedrijfs risico's resterende netto-winst van f 2,2 (1,4) miljoen wordt verdeeld overeenkomstig het voorstel, zullen de open reserves van onze vennootschap f 8,4 (6,1miljoen bedragen. 51

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 27