Voorstel tot winstverdeling Het beschikbare saldo bedraagt 26 3 4 6 778 Wij stellen U voor dit aan te wenden als volgt: Uit te keren een dividend van 8 procent over 1 maand conform artikel 70 lid 1 van de statuten 1 249 407 Toe te voegen aan de reserve, conform artikel 70 lid 2 2 0 000 000 Toe te voegen aan de reserve gebouwen 5 000 000 en over te brengen naar nieuwe rekening 97 371 26 346 778 Aan de aangesloten banken is reeds een bedrag toegekend ad f 8 899 051 zijnde 8% rente over het kapitaal over de periode van 1 januari - 1 december 1972; dit bedrag is in de resultaten rekening als rentelast verwerkt. Na aanneming van het voorstel tot winstverdeling zullen de reserves f 280 377 107 bedragen. Amstelveen, februari 1973. De Raad van Beheer De Hoofddirectie C.G.A. Mertens Van Lijnden van Sandenburg J.S. Biesheuvel E.J.M. Kolfschoten J.L.M. Niers Van Nispen tot Pannerden R. Renkema C.F. Scheffer A.J. Verhage R. Manschot F.P.J. Bakx Ph.C.M. van Campen J.A. van Ogtrop J.C. Greven T.J.Jansen Schoonhoven G.J.M. Vlak 46 Aan de bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank G.A. aangesloten banken Wij hebben de eer U te berichten, dat wij ter voldoening aan het bepaalde in artikel 69 van de statuten het verslag, de balans en de resultatenrekening hebben onderzocht. Mede op grond van de verklaring van de accountants Moret Limperg, stellen wij U voor: de balans en de resultatenrekening vast te stellen, de winst te verdelen overeenkomstig het gedane voorstel en de Raad van Beheer en de Hoofddirectie te dechargeren. Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 april 1973. De Raad van toezicht R.J. van Beekhoff F.W.J. Kriellaars L.G.J. Alkemade G.J.M. Berendsen H. Biemans T. Brouwer L.A.M. Elenbaas R. Hermus G.A.A. Horsmans N. Huyts H. de Jong L.P.M. de Kok G.W. Leuvelink T. Meijer Jzn. C.J.F. Oomen G. Schuyt Kzn. G.J.S. Smit Jac Sonneveld G. Vredeveld W.K.E. van der Willik 47

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 25