1972 56 850 724 20569 012 4 331 723 81 751 459 13 630 250 51 456 750 146 838 459 6 994 954 1 773 614 27 575 090 36 343 658 110 494 801 149 424 839 71 900 898 162 409 418 184 355 097 2 252 626 570 342 878 8 899 051 3 822 000 31 658 958 336924 116 381 304125 213142 1 604 150 383 121 417 187 221 461 Obligatielening In 1971 werd een 8-jarige obligatielening in coupures van f 100,- geplaatst tegen de koers 99; de rente bedraagt 7,5%. De aflossing zal a pari geschieden in de jaren 1977 tot en met 1979. Deposito's De specificatie van deze post luidt als volgt: Deposito-obligaties Termijngelden met een resterende looptijd van langer dan één jaar Termijndeposito's van aangesloten banken Termijndeposito's van derden Crediteuren in rekening-courant De specificatie van deze post luidt als volgt: Aangesloten banken Landbouwcoöperaties Diversen 1972 261 649 000 18 000 000 76 473 356 101 430 386 457 552 742 8 337 156 699 11 610 591 116 823173 1971 254 724 000 16 000 000 104 786 035 130 825341 506335376 7 410244 019 43 560 428 61 866853 8 465 590 463 7515 671 300 Onder diversen is een bedrag ad f 16 871 790 opgenomen inzake deelnemingen. Diverse crediteuren Onder deze post zijn opgenomen: de voorziening bedrijfsrisico's, opgenomen gelden, termijnaffaires in vreemde valuta, te betalen rente en kosten, overlopende posten alsmede de voorziening voor latente belastingschulden. Van de latente belastingschulden heeft een bedrag van f 43 211 080 betrekking op latenties inzake de fiscale waardering van de effectenportefeuille. Per saldo behoeft over de boekjaren tot en met 1972 geen belasting meer te worden voldaan. Bankiers in binnen- en buitenland Guldens Vreemde valuta 215 119 416 10 519 902 89 841 047 894462 225 639 318 90 735509 Vorderingen wegens gestelde borgtochten en garanties (debet) Borgtochten en garanties (credit) Betreft de verplichtingen uit hoofde van garanties door de bank voor rekening van cliënten verstrekt. Voorts zijn rente en hoofdsom van de door de Raiffeisen- hypotheekbank N.V. uitgegeven 8 procent pandbrieven 1971 onvoorwaardelijk gegarandeerd. Bovendien heeft de bank zich tegenover de Staat der Nederlanden hoofdelijk garant gesteld voor de integrale nakoming van alle verplichtingen die door de N.V. Bankgirocentrale te Amsterdam zijn of zullen ontstaan, uit hoofde van haar aansprakelijkheid, voor haar, door of in opdracht van de Staat, voor het doen van betalingen, toevertrouwde gelden. 44 Toelichting op de resultatenrekening Bedrijfskosten Salarissen Sociale lasten Overige personeelskosten Ontwikkelingskosten Overige kosten Af: Bijdragen aangesloten banken Doorberekend aan gelieerde instellingen Overige doorberekende kosten 1971 41 949 293 15 835 876 2 767 913 60 553 082 11 000 000 39 897 543 111 450 625 5 827 602 1 661 920 19 777 665 27 267 187 84 183 438 Afschrijvingen Voorziening voor bedrijfsrisico's Deze post betreft de afschrijving op gebouwen, gebaseerd op de vervangingswaarde en de afschrijving op roerende goederen en inrichtingskosten op basis van de historische kostprijs. Deze voorziening dient mede ter verevening van belastinglatenties. Rente Liquiditeiten en beleggingen op korte termijn Effecten Debiteuren Beleggingen op lange termijn Diversen Totaal rentebaten Kapitaal Obligatielening Spaargelden en deposito's Aangesloten banken e.a. crediteuren Rente reserve boerenleenbanken Rente belastinglatentie Totaal rentelasten 153 272 926 51 292 973 162 159 577 119 606720 511 739 486 843 935 8 176257 1 754 750 39 085 766 278297 044 327 313 817 202 992 1 950 000 329 466 809 157 377 126 waarin begrepen dividenden deelnemingen f 1 073 301 45

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 24