59 691 653 13 663 174 1 674 823 Gecombineerde resultatenrekening meerderheidsdeelnemingen 1972 1971 Baten Rente Provisie Huren Diversen 2 769 417 2 064 085 32 821 1 170 671 1 643 380 1 404 205 11 880 Totaal baten 4 866 323 4 230 136 Lasten Rente Bedrijfskosten Afschrijving gebouwen en inventaris Diversen Belastingen 58 868 2 132 203 150 926 734 243 1 665 887 146 750 218 575 837 836 Totaal lasten 3 076 240 2 869 048 Winst 1 790 083 1 361 088 Rente: Baten Lasten Renteverlies resp. winst Bedrijfskosten: Salarissen en overige personeelskosten Overige bedrijfskosten is de volgende onderverdeling te geven: 3 816 438 4 434 950 3 875 306 3 264 279 58 868 1 170 671 1 353 896 1 068 121 778 307 597 766 2 132 203 7 665 837 Met betrekking tot de N.V. Boeren-Hypotheekbank, de Raiffeisen- hypotheekbank N.V., het Onderling Raiffeisengarantiefonds en de N.V. Landbouwkredietverzekering 'Eindhoven' wordt verwezen naar de afzonderlijke jaarstukken. Gebouwen en inventaris Gebouwen Gebouwen in aanbouw Inrichtingskosten 1972 1971 78 779 103 6 935 004 667 261 Inventaris 75 029 650 7 599 977 86 381 368 8 110 371 82 629 627 94 491 739 De gebouwen zijn opgenomen voor de vervangingswaarde na aftrek van een afschrijving welke gebaseerd is op een levensduur van 33 1/3 jaar. Gebouwen in aanbouw zijn opgenomen tegen de uitgaafprijs; tijdens de bouw vindt geen herwaardering plaats en wordt niet afgeschreven. De uit herwaardering van gebouwen voortvloeiende vermogens stijging werd, onder aftrek van de daarop drukkende latente belastingverplichting, toegevoegd aan de 'reserve gebouwen'. In 1972 werd het pand Kronenstede te Amstelveen afgestoten; de winst hierop werd, na aftrek van 7% rente over de investering en vennoot schapsbelasting, onder'diverse crediteuren'opgenomen (f 710 000) ter dekking van de extra kosten van de tijdelijke huisvesting. De post inzake gebouwen in aanbouw heeft betrekking op het 42 computercentrum te Zeist, waarvan de totale kosten ca. f 16,3 miljoen zullen bedragen, alsmede op het pand te Goes waarvan de totale kosten geraamd zijn op f 1,5 miljoen. De inventaris is gewaardeerd tegen de historische kostprijs onder, aftrek van een jaarlijkse afschrijving, variërend van 5 tot 25%, afhankelijk van de levensduur. Op inrichtingskosten wordt 20% per jaar afgeschreven. Passiva 1972 1971 Kapitaal Geplaatst aandelenkapitaal Af: aandelenkapitaal nog te storten Geplaatst en gestort aandelenkapitaal De aan de geplaatste aandelen verbonden aansprakelijkheid bedraagt 187 411 000 224 632 000 103 281 300 1 87 411 000 1 87 411 000 121 350 700 279 569 500 De per ultimo 1972 uitstaande aandelen zijn geplaatst bij de aangesloten raiffeisen- en boerenleenbanken Reserves De specificatie van deze post luidt als volgt: Gewone of algemene reserve Effectenreserve Reserve boerenleenbanken Reserve gebouwen Gewone of algemene reserve De stand per 1 januari bedroeg Toegevoegd uit de winst vorig jaar Effectenreserve De stand per 1 januari bedroeg Uit de winst van het boekjaar Onttrokken aan de voorziening bedrijfsrisico's Rentewinst inzake voorziening latente belastingen Koerswinsten/verliezen verkochte effecten Reserve boerenleenbanken De stand per 1 januari bedroeg Bijgeschreven rente Uitgekeerd Reserve gebouwen De stand per 1 januari bedroeg Uit winst vorig boekjaar Herwaarderingsverschillen 99 172 956 61 258 731 4 457 612 90 487 808 87 739 746 55 327 651 4 262 836 78 377 517 255 377 107 225 707 750 87 739 746 77 725 515 11 433 210 10 014 231 99 172 956 87 739 746 55 327 651 40 988 754 5 000 000 3 500 000 11 800 000 836 725 1 050 000 94 355 -2 011 103 61 258 731 55 327 651 4 262 836 4 059 844 213 142 202 992 4 475 978 4 262 836 18 366 4 457 612 4 262 836 78 377 517 63 417 282 10 000 000 10 000 000 2 110 291 4 960 235 90 487 808 78 377 517 43

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 23