712 900 138 420 000 5 111 315 8 256 305 - 7 599 903 1 029 673 4 300 000 4 566 051 8 270 018 2 120 237 3 366 327 2 925 000 36 243 772 - - Minderheidsdeelnemingen N.V. Boeren-Hypotheekbank, Eindhoven Raiffeisenhypotheekbank N.V., Utrecht Onderling Raiffeisengarantiefonds, Utrecht N.V. Landbouwkredietverzekering 'Eindhoven', Eindhoven Aandelen Leningen Pandbrieven en obligaties Rekening-courant 1972 10 000 50 000 60 000 592 900 1971 10 000 50 000 60000 592 900 712 900 183 820 000 6 119 072 38 300 045 Overige minderheidsdeelnemingen Aandelen Leningen Pandbrieven en obligaties Rekening-courant Aandeel in v.o.f. 'kantoorgebouw B.N.G. - C.R.B.' 152 500 520 5 012 988 106 849 998 8 145 825 2 551 657 6 000 000 228 952 017 3 093 768 96416665 8 147326 352 125 Totaal minderheidsdeelnemingen 128 560 468 281 060 988 108 009884 336 961 901 Onder de overige minderheidsdeelnemingen zijn opgenomen deelnemingen in: De Nationale Investeringsbank N.V., N.V. Bankgirocentrale, N.V. Beheersmaatschappij van het Beleggingsfonds van de 7, Nederlandse Participatie Maatschappij N.V., Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V., Stichting Bevordering Chequeverkeer, Lease Plan Nederland N.V., Nederlandse Financieringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden, Onroerend Goed Maatschappij 'Arnhem' B.V., Vennootschap onder firma 'kantoorgebouw B.N.G. - C.R.B.', N.V. Interpolis, C.O.V.A.M. N.V. Amsterdamse Maatschappij tot stadsherstel, Inkoopcentrale H.I.C. en De Landbouwbank N.V. te Paramaribo. De mutaties in de post 'deelnemingen' in het verslagjaar waren de volgende: De Landbouwbank N.V. f 1 098 000 Lease Plan Nederland N.V. f 536 720 Vennootschap onder firma 'kantoorgebouw B.N.G. - C.R.B.' f 6 000 000 Inkoopcentrale H.I.C. f 2 000 N.V. Amsterdamsche Maatschappij tot stadsherstel f 320 000 Amsterdams Trustee's kantoor N.V. f 37 500 N.V. Transandine Handelmaatschappij f 180 000 De deelnemingen zijn gewaardeerd tegen kostprijs. Het totaal obligo op deelnemingen bedraagt f 14 349 700. Een totaaloverzicht inzake de deelnemingen vertoont het volgende beeld: meerderheids minderheids totaal Aandelen deelnemingen deelnemingen 7 334 600 5 725 888 13 060 488 Leningen 2 852 500 245 269 998 248 122 498 Pandbrieven en obligaties 13 257 140 13257 140 Daggeldleningen 4 000 000 4 000 000 Rekening-courant 41 722 569 10 807 962 52 530 531 Aandeel in v.o.f. 'kantoor gebouw B.N.G. - C.R.B.' 6 000 000 6 000 000 55 909 669 281 060 988 336 970 657 40 Met betrekking tot de jaarstukken van de meerderheidsdeel nemingen wordt voor N.V. Gemeenschappelijk Belang 'De Twaalf Gewesten' verwezen naar de afzonderlijk te deponeren jaarrekening en voor de overige meerderheidsdeelnemingen naar de hieronder staande gecombineerde balans en resultatenrekening. Gecombineerde balans meerderheidsdeelnemingen. Activa Kas, kassiers, daggeldleningen Bankiers in binnen- en buitenland: Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. Overige Schatkistpapier Beleggingen op korte termijn: Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. Effecten Debiteuren in rekening-courant Diverse debiteuren Leningen Beleggingen op lange termijn Deelnemingen Gebouwen en inventaris 1972 347 878 1971 677 636 903 055 1 220 240 7300 000 300 000 2 923 065 50 511 572 5 931 862 4 264333 3 500 000 900 000 27 879 830 70 768 859 106311 593 Vorderingen wegens gestelde borgtochten en garanties 659 549 Passiva Kapitaal 5 671 100 5 672 200 Reserves 5 135 626 4 897 817 Minderheidsbelang van derden 689 700 677 700 Geldleningen o/g: 3 022 259 Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. 2 400 000 Overige 350 000 411 350 Deposito's 12 294500 Crediteuren in rekening-courant 7186556 20 794 308 Diverse crediteuren 5 821 530 8 862 730 Bankiers: 43 377 971 Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. 37 811 553 Overige 28 111 Call-gelden o/g: 5 000 000 Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. 4 000 000 Winst inclusief resultaat A" P° 1 702 794 1 272 647 70 768 859 106311 593 Gestelde borgtochten en garanties 659 549 Onder 'gebouwen en inventaris' zijn begrepen de gebouwen van N.V. Handelmaatschappij 'Het Zuiden' voor een bedrag van f 35 238 288; deze zijn gewaardeerd tegen kostprijs minus afschrijving gebaseerd op een 50-jarige annuïteit. De post 'deelnemingen' betreft een minderheidsdeelneming van bovengenoemde N.V. in het aandelenkapitaal van 'Interpand N.V.' te 's-Gravenhage. 41

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 22