nominaal 575 487 100 500 145 500 21 249 000 57 413 000 28 690 900 13 949 606 1 196 935 106 1 211 670 1 139 020 222 880 126900 1 427 320 boekwaarde 568 977 744 495 780 778 21 248 215 57 286 642 28 163 582 13 901 141 1 185 358 102 1 777 645 4 502 849 799 933 199 796 3 602 382 1 201 062 896 47 142 500 185 885 1 196 240 707 46 647 750 185 885 Overige leningen 929 562 024 512 592 532 1 442 1 54 556 Toelichting op de balans De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in de toelichting bij de desbetreffende balanspost een andere waarderingsgrondslag is vermeld; de bedragen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de laatst bekende koersen in 1972. Activa Kas, kassiers, daggeldleningen Hieronder is mede opgenomen het buitenlands bankpapier. Bankiers in binnen- en buitenland 1972 Deze post bestaat uit: Tegoeden in guldens 14 553 703 Tegoeden bij buitenlandse banken in vreemde valuta 22 818 696 1971 18 568 408 15 843 927 37 372 399 34 412 335 Schatkistpapier De portefeuille bestaat uit: Binnenlandse biljetten Binnenlandse certificaten 1 577 800 000 52 600 000 1 859 500 000 52 400 000 1 630 400 000 1 911 900 000 De nog te ontvangen rente is verantwoord onder de post 'diverse debiteuren'. Van het bezit is f 91 900 000 niet ter vrije beschikking. Beleggingen op korte termijn Onder deze post zijn opgenomen beleggingen, waarvan de resterende looptijd maximaal één jaar bedraagt. De specificatie van deze post luidt als volgt: Leningen aan of gegarandeerd door (semi) overheidslichamen, Bank voor Nederlandsche Gemeenten enz. 331 500 585 Leningen aan financiële instellingen, in vreemde valuta 76 349 950 Overige beleggingen op korte termijn 446 660 463 461 531 769 21 116250 424 550 000 904 510 998 907 198 019 Effecten Aandelen zijn gewaardeerd tegen aankoopkoers, of tegen beurs koers indien deze lager is; rentegevende fondsen zijn gewaardeerd tegen aankoopkoers, echter niet boven pari. De effectenportefeuille is als volgt samengesteld: Genoteerde obligaties Staat der Nederlanden Provincies, gemeenten e.d. Bank- en kredietwezen Bedrijven van openbaar nut Diversen binnenland Diversen buitenland Genoteerde aandelen Bank-, krediet-, verzekeringswezen Handel, industrie en diversen Mijnbouw en petroleum Scheepvaart Beleggings Mij. Transporteren boekwaarde 541 019580 418899839 959 919 419 10 457 696 1 201 062 896 1 196 240 707 970 377 115 38 1972 1971 Transport Niet genoteerde fondsen Obligaties binnenland Obligaties buitenland 970 377 115 47 881 353 1 000 000 1 248 391 281 1 243 074 342 1 019 258 468 De waarde van de genoteerde fondsen tegen beurskoersen van ultimo 1972 komt f 55 697 527 lager uit dan de boekwaarde. Dit waardeverschil wordt voldoende gecompenseerd door de 'effectenreserve'. Van het effectenbezit is nominaal f 305 881 000 niet ter vrije beschikking. Debiteuren in rekening-courant De specificatie van deze post luidt als volgt: Aangesloten banken Landbouwcoöperaties Diversen 12 742 503 498 541 153 12 529 146 16 514 606 717 360 751 16 008 631 523 812 802 749 883 988 Diverse debiteuren Deze post omvat onder meer: termijnaffaires in vreemde valuta, te vorderen rente en provisie alsmede vooruitbetaalde kosten. Leningen De specificatie van de post luidt als volgt: Landbouwcoöperaties 832 752 954 506 928 439 Hieronder is begrepen een bedrag ad f 958 737 000 aan hypothecaire leningen. Beleggingen op lange termijn De specificatie van de post is als volgt: Leningen aan provincies, gemeenten, waterschappen enz. Bank voor Nederlandsche Gemeenten, semi- overheidslichamen alsmede leningen onder 1 339 681 393 garantie van de overheid Overige beleggingen op lange termijn 2 458 141 304 917 347 377 1 696 174 377 547 294 539 3 375 488 681 2 243 468 916 Deelnemingen Deze post betreft deelnemingen in en leningen aan ondernemingen, welke werkzaam zijn hetzij in het belang van het eigen bedrijf hetzij in het belang van de Nederlandse land- en tuinbouw. Van deze post kan de volgende specificatie worden gegeven: Meerderheidsdeelnemingen Coöp. Grondkapitaalbank voor den Landbouw U.A., Utrecht N.V. Gemeenschappelijk Bankkantoor, 's-Gravenhage N.V. Handelsmaatschappij 'Het Zuiden', Eindhoven N.V. Gemeenschappelijk Belang 'De Twaalf Gewesten', 's-Gravenhage Schretlen en Co. N.V., Amsterdam N.V. Transandine Handelsmaatschappij, Amsterdam 11 5 000 5 000 000 49 600 1 165 000 600 000 405 000 115 000 5 000 000 49 600 1 165 000 600 000 225 000 Aandelen Leningen Daggeldlening Rekening-courant 7 334 600 2 852 500 4 000 000 41 722 569 7 154 600 3 582 259 5 000 000 41 739 146 55 909 669 57 476 005 39

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 21