Aangesloten banken Huisvesting en personeel Met ingang van 1 januari 1973 trad Ir. J.W. Hudig, voorheen directeur van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank, in verbandI met zijn leeftijd af als lid van de Hoofddirectie. Per 1 april 1973 is aan mr. Ph.C.M. van Campen, voorheen algemeen directeur van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank, op zijn verzoek in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag verleend als lid van de Hoofddirectie. De heer Van Campen zal als algemeen adviseur aan de organisatie verbonden blijven. Gaarne willen wij ook vanaf deze plaats onze erkentelijkheid betuigen aan de heren Van Campen en Hudig voor de vele en belangrijke bijdragen, die zij hebben geleverd aan de ontwikkeling en het welzijn van het coöperatief georganiseerde kredietwezen. Mr. H.J.A.E.M. Klarenbeek werd met ingang van 1 januari 1973 benoemd tot onderdirecteur van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A.. In het verslagjaar kwamen 15 fusies tussen aangesloten banken tot stand: 1 januari Noord-Scharwoude met Langedijk-Noord (N-H) Wolder met Maastricht (L); 1 maart Wijnbergen met Doetinchem (Gld), Buggenum met Horn (L); 1 april Blitterswijk met Wansum (L), 1 mei Urmond met Stein (L); 15 juni Stoppeldijk met Kloosterzande (Zld), Oosterland met Bruinisse (Zld); 1 september Vortum-Mullem met Vierlingsbeek (N.-Br.) en Beers met Gassel (N.-Br.); 15 september Usquert met Uithuizen (Gr.), Nieuwe Pekela met Veendam (Gr.), Buurmalsen met Geldermalsen (Gld); 1 oktober Kantens met Middelstum (Gr); 15 december Zwoller kerspel met Zwolle (Ov). Door deze fusies daalde het aantal aangesloten banken van 1 202 per eind 1971 tot 1 187 per eind 1972. In het verslagjaar werden door onze banken aldaar de Spaarbank Noordhorn en de Spaarbank Eenrum overgenomen. Medio 1972 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de meest wenselijke locatie van de kantoren van de nieuwe Centrale Bank. Naar aanleiding daarvan is besloten het kantoor te Amstelveen op te heffen en is de centrale leiding met ingang van 19 februari 1973 voorlopig gehuisvest in een gehuurde kantoorruimte aan de Beneluxlaan 33 te Utrecht. In de loop van 1973 zal ook het nieuwe computercentrum te Zeist in gebruik worden genomen. Onze dochterinstelling de N.V. Transandine Handelmaatschappij verhuisde van Herengracht 106 naar Damrak 84 in Amsterdam. Ook aan de huisvesting van de districtskantoren wordt momenteel veel aandacht geschonken. In het verslagjaar werden de districts kantoren te Groningen en Almelo betrokken. De districtskantoren in Assen en Doetinchem werden opgeheven. Het districtskantoor Eindhoven verhuisde van Aalst naar ons gebouw aan de Begijnen hof te Eindhoven. In de loop van 1973 zullen de districtskantoren te Zwolle, Goes, Breda en Venlo nieuwe of uitgebreide kantoren in gebruik kunnen nemen. Het aantal personeelsleden in dienst van de Centrale Bank nam in 1972 toe met 156, te vergelijken met 281 in 1971 en 366 in 1970. Het personeelsbestand van de Centrale Bank kwam daarmee per het eind van het verslagjaar op 2 737 (2 581 34 Wij willen ons verslag over de activiteiten van onze coöperatieve bankorganisatie in 1972 niet besluiten zonder onze erkentelijkheid en waardering tot uitdrukking te hebben gebracht jegens de leden van besturen en raden van toezicht, de directeuren en het personeel van de aangesloten banken alsmede jegens het personeel van de Centrale Bank. Dank zij hun werklust en toewijding is, naast de normale werkzaamheden in het afgelopen jaar, in het kader van de fusie, bijzonder veel werk verricht ten behoeve van de integratie en de harmonisatie van regelingen en werkwijzen. Gaarne zeggen wij daarvoor allen dank. Wij vertrouwen ook in 1973, waarin naar wij hopen de extra werkzaamheden in verband met de fusie goeddeels zullen kunnen worden afgerond, op ieders medewerking te kunnen rekenen. De Hoofddirectie

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 19