Grafiek 5 Tegoeden in rekeningen-courant bij de aangesloten banken inclusief tegoeden op privérekening exclusief tegoeden op privérekening privé- rekeningen 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Dit bedrag kan als volgt over de onderdelen van onze organisatie worden verdeeld: aangesloten banken f 23 746 (20 560) miljoen, Centrale Bank f 333 (362) miljoen en hypotheekbanken f 141 (126) miljoen. Dienstverlening Eind 1972 waren 730 000 (615 000) betaalpassen in omloop bij cliënten van onze organisatie; 263 000 (220 000) daarvan stonden op naam van de gemachtigden. De door de Nederlandse banken uitgegeven betaalcheques worden in een groot aantal Europese landen door banken geaccepteerd voor het opnemen van geld. De besprekingen omtrent de invoering van een Eurocheque, die in het buitenland ook als betaalmiddel kan worden gebruikt, zijn thans in een vergevorderd stadium. De groei van het aantal bankcliënten en de voortgaande veranderingen in de betalings gewoonten hebben ook in het verslagjaar weer een sterke groei van het gebruik van betaalcheques bewerkstelligd. Alleen al op de Centrale Bank werden in 1972 circa 25 miljoen cheques verwerkt, te vergelijken met 18 miljoen in 1971 en 11 miljoen in 1970. De uitvoering van de groene betaalcheque is in de loop van het verslagjaar enigszins gewijzigd in verband met de auto matisering en de centralisering van de verwerking van deze cheques bij de Bankgirocentrale. Het is de bedoeling dat dit omschakelingsproces in de loop van 1973 wordt voltooid. Het verzekeringsbedrijf van onze aangesloten banken blijft zich sterk uitbreiden. Per eind 1972 waren ruim 1 100 van onze aan gesloten banken ingeschreven als verzekeringsagent in de registers van de S.E.R. Het aantal speciale assurantie-adviseurs in 26 dienst van de aangesloten banken beliep per eind 1972 589 (469). De produktie in de schadeverzekeringssector vertoonde een groei met ruim 40%. In de sector van de levensverzekeringen steeg de produktie in 1972 tot circa f 1 miljard. In het begin van het verslagjaar werd met de A.N.W.B. overeen stemming bereikt over de verkoop van de Internationale Reis- en Kredietbrief via onze organisatie. Tevens kan men zich sedertdien door bemiddeling van onze banken laten inschrijven als lid van de A.N.W.B. en van de Wegenwacht. In het verslagjaar werden circa 52 000 reizen verkocht, te vergelijken met 50 000 in 1971 De matige groei van het aantal verkochte reizen is toe te schrijven aan de conjuncturele situatie, terwijl ook de sterke toename van het aantal reisbureaus een rol heeft gespeeld. Per eind 1972 kon men op circa 2 300 (2 200) kantoren van onze organisatie terecht voor het boeken van een vakantiereis. De belangstelling van onze cliënten voor de diensten op het gebied van effectenverkeer vertoonde in het verslagjaar een verdere groei. Daarbij ondervonden wij weer veel steun van onze in Amsterdam gevestigde dochterinstellingen Schretlen Co n.v. en n.v. Transandine Handelmaatschappij. Bij de Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie waren per het einde van het verslagjaar 454 (409) van onze aangesloten banken ingeschreven als lid. De belangstelling voor het verzekeringsspaarplan 'Beleggingspolis van de 7' was evenals in de beide voorgaande jaren slechts gering in tegenstelling tot de belangstelling voor de participaties van het fonds. Het aantal participaties nam toe met meer dan 1 miljoen tot circa 5,1 miljoen per eind 1972. De basiswaarde per participatie steeg tot f 10,95 (9,35). Door de groei van het aantal participaties en door de stijging van de beurskoersen nam het vermogen toe tot f 55,8 (37,7) miljoen. Bij de Financieringsmaatschappij 'De Lage Landen n.v.', die in 1969 te zamen met de n.v. Interpolis door de n.v. Landbouw kredietverzekering 'Eindhoven' werd opgericht, vertoonde de omvang van de werkzaamheden een gestage verdere groei. Er werden in het verslagjaar bijna 3 600 (3 100) nieuwe leningen verstrekt voor een totaalbedrag van f 30 (24) miljoen. Het meren deel van deze leningen heeft betrekking op huurkoopfinanciering van motorrijtuigen en landbouwwerktuigen. Ultimo 1972 bedroeg het uitstaande bedrag aan huurkoopdebiteuren f 42 (30) miljoen. Bedrijfsresultaten De hiervoor beschreven ontwikkelingen in het actieve en passieve bedrijf van onze organisatie leidden uiteindelijk tot een toeneming van het balanstotaal met f 3 549 (3 374) miljoen of 15 (17) procent tot f 27,1 (23,5) miljard. Ook de bedrijfsresultaten vertoonden een bevredigende groei, die in tegenstelling tot 1971 ongeveer gelijke tred kon houden met de groei van de bedrijfs omvang. Bij de aangesloten banken werden in het begin van het verslagjaar de debetrentetarieven verlaagd in verband met de ontwikkeling van de rentestand op de kapitaalmarkt. De rente-ontvangsten ondergingen daardoor relatief een daling. Bij de Centrale Bank stonden de rentebaten onder druk van de gedurende een groot deel van het jaar zeer lage rente op de geldmarkt. De rentelasten vertoonden relatief eveneens een daling. Dit was een gevolg van de verlaging per 1 januari en per 1 juli van de tarieven voor termijnspaargelden met 0,5 procent en van die voor privérekeningen met 1 procent per 1 april. Dank zij de sterke afname van de verschuivingen binnen de spaargelden naar de hoogrentende termijnrekeningen was de relatieve daling van de rentelasten uiteindelijk iets sterker dan die van de rentebaten. De rentemarge vertoonde per saldo dan ook een 27

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 15