Toelichting op de balans Toelichting op de resultatenrekening Accountantsverklaring Inrichtingskosten De inrichtingskosten hebben betrekking op het gehuurde kantoorpand aan de Prof. E.M. Meijerslaan 1 te Amstelveen. Voor zover zij per 31 december 1971 waren voldaan, zijn deze inrichtingskosten opgenomen met toepassing van een afschrijving van 20 procent. Nog te voldoen is ca. f 450 000. Gebouwen Opgenomen is de helft ad f 4 766 504 van de tot ultimo 1971 gemaakte bouwkosten voor het kantoorpand te Amstelveen, waarvan de totale kosten worden geschat op f 40 miljoen en waarin Ballast-Nedam Groep nv en de Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank wa ieder voor de helft partici peren. Het resterende bedrag ad f 20 246 460 heeft be trekking op de aankoop van het kantoorpand Kronenstede te Amstelveen. Inventaris De inventaris is opgenomen tegen kostprijs onder aftrek van de toegepaste afschrijvingen. Bankiers Betreft de saldi van de rekeningen-courant bij de Coöpera tieve Centrale Raiffeisen-Bank, de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank en de nv Gemeenschappelijk Bankkantoor Afschrijving De inrichtingskosten ad f 5 758 voor de tijdelijke vestiging van de Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank wa aan de Herengracht 106 te Amsterdam, welk pand intussen is verlaten, zijn geheel afgeschreven. Met betrekking tot de per ultimo 1971 betaalde inrichtingskosten voor het gehuurde kantoorpand aan de Prof. E.M. Meijerslaan 1 te Amstelveen, is een afschrijving toegepast van 20 procent, zulks in verband met de vijfjarige duur van het huur contract. Op de inventaris zijn afschrijvingen toegepast als volgt: vervoermiddelen 25 procent, machines 20 procent, overige inventaris 10 procent. Bedrijfskosten De bedrijfskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: Salarissen en sociale lasten f 470 110 Huur kantoorpand Prof. E.M. Meijerslaan 1 Amstelveen 406 658 Overige kosten 524 664 f 1 401 432 Betaalde rente Betreft de debetrente terzake van de rekeningen-courant bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank. Rente Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank Rente Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Ter dekking van de bedrijfslasten van de Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank wa is door de beide Centrale Banken een rente vergoed over de aldaar door de Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank wa geplaatste deposito's. Voorstel tot winstverdeling De exploitatie van de Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleen bank wa heeft in het verslagjaar niet tot winst geleid. De Hoofddirectie A.J. Verhage R. Manschot F.P.J. Bakx Ph.C.M. van Campen J.A. van Ogtrop J.W. Hudig Greven Jansen Schoonhoven G. Vlak De Raad van Beheer C.G.A. Mertens Van Lijnden van Sandenburg J.S. Biesheuvel E.J.M. Kolfschoten J.L.M. Niers Van Nispen tot Pannerden R. Renkema C.F. Scheffer 8 Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening over het eerste boekjaar van de Coöperatieve Raiffeisen- Boerenleenbank wa gecontroleerd. Naar ons oordeel geven de balans en de resultatenrekening, tezamen met de daarop verstrekte toelichtingen, een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 1971 en van de resultaten over het eerste boekjaar. Rotterdam, 29 februari 1972 Moret Limperg accountants

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1971 | | pagina 6