Toelichtingen op de gecombineerde balansen CCRB-groep CCB-groep Samengevoegde kerngegevens De activa en de passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, uitgezonderd de volgende balansposten. Effecten De effectenportefeuille is gewaardeerd tegen aankoopkoers, rentegevende fondsen echter niet boven pari en aandelen niet boven de laatst bekende beurskoers. Deelnemingen Betreft deelnemingen in en voorschotten aan ondernemingen, welke werkzaam zijn, hetzij in het belang van het eigen bedrijf, hetzij in het belang van de Neder landse landbouw. Deelnemingen zijn gewaardeerd volgens een daaraan veilig toe te kennen waarde. Gebouwen en inventaris In 1970 werd besloten de kantoorgebouwen te waarderen volgens de normen van De Nederlandsche Bank, de overige gebouwen en inventaris naar aanschaffingswaarde, verminderd met afschrijvingen gebaseerd op geschatte levensduur en extra afschrijvingen. De uit de herwaardering voortvloeiende vermogensstijging werd, onder aftrek van een dotatie voor de centrale bank aan de onder 'Diverse crediteuren' begrepen voorziening voor latente belastingen, als herwaarderingsreserve in de balans opgenomen. De activa en de passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, uitgezonderd de volgende balansposten. Effecten De effecten zijn opgenomen voor de aankoopwaarde met dien verstande, dat obligaties niet boven pari zijn opgenomen. Deelnemingen Betreft deelnemingen in en kredieten aan ondernemingen, welke werkzaam zijn, hetzij in het belang van het eigen bedrijf, hetzij in het belang van de Nederlandse landbouw. De deelnemingen zijn gewaardeerd tegen aankoopwaarde. Gebouwen en inventaris De gebouwen zijn opgenomen voor de vervangingswaarde na aftrek van gebruikelijke afschrijvingen op basis van deze vervangingswaarde. Naast de bij ons bedrijf in eigen gebruik zijnde panden zijn ook de verhuurde onroerende goederen onder deze post opgenomen. De inventaris en transportmiddelen zijn geheel afgeschre ven. De uit de herwaardering voortvloeiende vermogensstijging is als 'herwaarderingsreserve' in de balans opgenomen. 14 Bedragen in miljoenen guldens 1970* 1969 Balanstotaal 20 235 17 257 Uitzettingen Schatkistpapier 1 651 1 139 Beleggingen op korte termijn 411 519 Effecten 1 158 1 241 Debiteuren 13 096 10 963 Beleggingen op lange termijn 2 107 1 868 Toevertrouwde middelen Middelen op lange termijn 758 378 Spaargelden 14 596 12 986 Rekeningen-courant: privérekeningen 997 678 overige rekeningen 1 837 1 604 Reserves 774 694 Baten 546 408 Lasten 435 319 Winst en reserveringen 111 89 De gegevens over 1970 dragen een voorlopig karakter Inclusief herwaarderingsreserve ad f 216 miljoen Inclusief extra afschrijvingen ad f 17 miljoen Aantallen Aangesloten banken Vestigingen Personeelsleden Spaarrekeningen Privérekeningen Overige rekeningen-courant 1970 1 228 2 900 14 770 5 450 000 1 050 000 410 000 1969 1 243 2 779 12 350 5 035 000 698 000 395 000

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1970 | | pagina 10