180 Om teleurstelling te voorkomen, is het raadzaam, dat hij zich te voren van den stand zijner rekening overtuigt, of althans zijn betalingsadvies zoo tijdig inzendt, dat er nog gelegenheid bestaat, om hem eventueel het ontoereikende van zijn te-goed of crediet te berichten. Niet geadviseerde cheques mogen niet worden betaald. Degenen, die van chèques gebruik maken, moeten er zorg voor dragen, dat hun boekjes zoo spoedig mogelijk ten kantore der Boerenleenbank worden bijgewerkt. Ten behoeve van bovenomschreven betalings wijze verstrekt de Boerenleenbank aan spaarders en loopende-rekening-houders, die zulks wenschen, een chequeboekje tegen afgifte eener kwitantie. Bij vermissing van het chequeboekje moet de eigenaar onmiddellijk hiervan kennis geven aan den Kassier der Boerenleenbank; schade, door verzuim ontstaan, komt ten laste van den houder van het chèqueboekje. Dusdanige boekjes, inhoudende vijftig chèques, zijn verkrijgbaar bij de Coöp. Centr. Boeren leenbank. De boeking bij uitbetaling eener chèque geschiedt op naam van dengene, die ze heeft uitgegeven en wiens rekening voor het bedrag wordt gedebiteerd. In het Dagboek vermelde de Kassier onder „Aanmerkingen" het nummer der chèque. Nadrukkelijk wijzen wij erop, dat deze bewijzen van uitbetaling met groote zorg moeten worden bewaard. Het hierboven afgedrukte formulier vereischt na hetgeen reeds werd medegedeeld niet veel verklaring meer. Gelijk men zien kan, is het in drie deelen verdeeld. Het grootste deel is de eigenlijke chèque, welke de houder van het boekje aan den belanghebbende afgeeft. Het volgende is het Advies, dat door hem aan de Boerenleenbank wordt gezonden. Het laatste is de strook, die in het boekje achterblijft en waarop de houder invult, voor welke bedragen, aan de order van wie en op welke data de chèques zijn afgegeven. CHÈQUES, DOOR DE COÖP. CENTR BOERENLEENBANK BIJ DE PLAAT SELIJKE BOERENLEENBANKEN BETAALBAAR GESTELD. Het komt voor, <Jat de Coöp. Centr. Boeren leenbank betalingen te doen heeft aan personen of vereenigingen, gevestigd binnen den Kring of in de nabijheid eener plaatselijke Boerenleenbank. Zij doet zulks door aan belanghebbende een chèque te zenden, welke bij die plaatselijke Boerenleen bank is betaalbaar gesteld. Die plaatselijke Boerenleenbank ontvangt alsdan van de Coöp. Centr. Boerenleenbank het volgende bericht: „Wij hebben heden bij U betaalbaar gesteld: „Forder welkechèque „U ter betaling zal worden aangeboden. U gelieve „deze aan de achterzijde voor „voldaan" te laten „teekenen en het bedrag te boeken in het Dag- „boek op naam der Centrale Bank in de kolommen „10 en 13 en in Grootboek III in het debet „der rekening Centrale Bank. De chèque kan door „U behouden worden." Een en ander behoeft geen nadere verklaring. Alleen leggen wij er tot goed verstaan den nadruk op, dat er nauwkeurig op moet worden acht gegeven, of de cheque aan de achterzijde voor voldaan geteekend is. Deze voldaanteekening is vrij van zegel. Hei spreekt vanzelf, dat de boeking eerst ge schiedt, wanneer de uitbetaling heeft plaats gehad. TOEZENDING VAN FORMULIER D NA TELEGRAFISCHE GELDAANVRAGE In gevallen, waarin voor de plaatselijke Boeren leenbanken haast is bij de geldaanvrage, geschiedt deze vaak per telegram. Als een goed verstaander, die maar een half woord noodig heeft, zendt de Centrale Boeren leenbank onmiddellijk het verlangde bedrag op zonder de ontvangst van het geldaanvrage-formulier D af te wachten. Niet zelden echter komt in zulke gevallen formulier D in het geheel niet in dan na uitdruk kelijke terechtwijzing. Om nu de plaatselijke Boerenleenbanken bij voorkomen steeds ter wille te kunnen zijn zonder zelf tot het omslachtige na-manen te worden gedwongen, verzoekt de Centrale Boerenleenbank, dat terstond na de telegrafische verzending eener geldaanvrage formulier D worde afgezonden. STORTINGEN OP DE POSTREKENING DER COÖP CENTR. BOERENLEENBANK EN FORMULIER E. Het blijkt noodig te wezen, er nogmaals de aandacht op te vestigen, dat voor stortingen op de postrekening der Coöp. Centr. Boerenleenbank door deze niet formulier E wordt toegezonden. Het stortingsbewijs, dat de ambtenaar afgeeft, geldt voor kwitantie. Men dient dit daarom zorg vuldig te bewaren. Daarenboven moet het maandelijksche controle- biljet der Coöp. Centr. Boerenleenbank nauwkeurig worden vergeleken met de rekening in Grootboek III. Toont het onderzoek een verschil aan, dan berichte men zulks terstond.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1919 | | pagina 4