Verder is de C. C. B. in beginsel bereid, de schuldbrieven in te koopen ook met een looptijd van minder dan drie jaar en zonder voorafgaande opzegging, mits de houder ons kan aantoonen, dat hij het geld om dringende redenen noodig heeft, als in geval van boedelscheiding, deeling, aankoop van boerderij e. d. Bij zulken inkoop brengt zij evenwel de daaraan voor haar ver bonden kosten in rekening, als, aanmaak van den schuldbrief en zegelkosten. 3. Koers van uitgifte, Plaatsingsprovisie. De koers van uitgifte bedraagt 100%, terwijl aan de Boerenleenbanken, door wier bemiddeling de C. C. B. de stukken plaatst, voor haar bemoeiin gen 1 4°/o vergoed wordt. 4. Coupures en vervaldagen der coupons. De schuldbrieven zijn alleen verkrijgbaar in stuk ken van 1000.de coupons vervallen 1 Januari en 1 Juli; zij zijn betaalbaar bij de C. C. B. en bij de Twentsche Bank te Amsterdam (straks ook bij de Nederlandsche Landbouwbank); H.H. Kas siers kunnen de coupons ook betalen en deze als geld aan de C. C. B. inzenden; daar de inzending der coupons vaak tegelijkertijd met contanten zal kunnen geschieden en aan de ver zilvering dus voor de Boerenleenbanken geen kosten verbonden zijn, zal in den regel de ver zilvering voor de houders geheel gratis kunnen geschieden. Bovenstaande bepalingen maken deze schuld brieven tot een geschikte belegging voor degenen, die voor meerdere jaren geld hebben te beleggen koersrisico, de onaangename zijde van effecten bezit, wordt vermeden, terwijl het rentegenot van 4% het fonds bovendien flink rendabel maakt. Tenslotte zij medegedeeld, dat de stukken niet verkrijgbaar zijn voor de Boerenleenbanken zelf, doch zijn bestemd voor leden en niet-leden der banken. 72 Roermondsche Stoomdrukkerij, Roermond.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1919 | | pagina 4