167 Sedert dien tijd is haar aantal gestegen tot 434. De volgende Boerenleenbanken zijn toegetreden Leunen (L.), Doenrade (L.I. NIEUWE STATUTEN EN HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN. Onderstaande Boerenleenbanken hebben haar gewijzigde statuten en Huish. Reglementen nog niet ter goedkeuring ingezonden aan het Bestuur der Coöp. Centr. Boerenleenbank. Statuten Coevorden Nieuwkuijk Udenhout Halsteren Reusel Veldhoven. Lage Zwaluwe Huishoudelijke Reglementen Coevorden Halsteren Reusel Donk Nieuwkuijk Udenhout. St. Geertruid Oudenbosch INSPECTIE. Ter vervanging van den Heer Dr. Deckers, die na den 31sten December 1918 onze instelling gaat verlaten, is met ingang van 1 November 1918 als Chef der Inspectie opgetreden de Heer Mr. W. K. S. van Haastert. MEDEDEELING. Wij hebben de eer U te berichten, dat het Secretariaat van den Nederlandschen Boerenbond met ingang van 1 Januari 1919 gevestigd zal worden te 's-Gravenhage, Juliana van Stolberglaan No. 113. Aan dit secretariaat wordt een bureau verbonden, onder leiding van ondergeteekende, die met ingang van 1 October 1918 benoemd is tot Secretaris van den Nederlandschen Boerenbond. Ondergeteekende maakt van deze gelegenheid gebruik zich aan te bevelen voor het ontvangen van inlichtingen en gegevens, waar men van oor deel is, dat zij hem bij het vervullen van zijn taak van dienst kunnen zijn en kunnen medewerken tot het doen beantwoorden van het Bureau aan zijn doel. De Secretaris van den Nederlandschen Boerenbond Dr. L. DECKERS. OP VOOR DE EIGEN ORGANISATIES! Daar de Boerenleenbank een instelling is van en voor den Iandbouwstand, behoort zij zich aan te sluiten bij de overige landbouworganisaties. Wanneer daartoe gelegenheid bestaat, moet zij samenwerking met deze zoeken. Het behoort immers tot de grondwet van het vereenigingsleven, dat organisaties eenerzelfde groep elkander steunen. Dit moeten zij niet vergeten, die op de een of andere wijze met de Boerenleenbank zijn ver bonden, wanneer zij door dit ambt het in de hand hebben, om een zustervereeniging te bevoordeelen. Zij moeten begrijpen, dat bij het belang der land bouworganisaties het eigen belang moet achterstaan. Een der bestuursleden van een Limburgsche Boerenleenbank is agent eener particuliere Brand verzekering. Zoo spoedig hij nu krachtens zijn ambt er kennis van krijgt, dat een hypotheek gesloten zal worden, haast hij zich, om, indien verzekering van het onderpand tegen brandschade noodig is, daarvoor de door hem vertegenwoor digde instelling aan te bevelen. Hierdoor houdt hij den boer ervan af, om de verzekering te sluiten bij de Onderlinge Brandverzekering van den Lim- burgschen Landbouwbond, welke als landbouw instelling voor boeren, leden van den Limburg- schen Landbouwbond en van de Boerenleenbank, zeer zeker daarvoor de eerstaangewezene is. Dit bestuurslid misbruikt op deze wijze zij 't mogelijk onbewust zijn ambt, om de organi saties, welke hij schijnt te dienen, afbreuk te doen. Zulks is onduldbaar en buiten kijf zal hij, indien hij in deze houding volhardt, niet in zijn ambt te handhaven zijn. Men versta ons wel. Wij willen er ons niet tegen verzetten, dat hij, agent zijnde eener brandverzekering, ten eigen bate voor die instelling ijvert, hij late dit echter volstrekt na in alle omstandigheden, de Boeren leenbank betreffende, waarin de Onderlinge Brand verzekering van den Limburgschen Boerenbond dient erkend te worden. Slaagt hij er niet in, om hier de juiste grens te trekken, dan zal hij moeten besluiten tot een keuze tusschen zijn bestuursambt en zijn agentuur. Wij wijzen ten slotte alle beheerders van Boe renleenbanken op den plicht, om in dit opzicht uiterst waakzaam te wezen. Wie tot den Iandbouwstand behoort, of zich om de een of andere reden onder diens vaandel schaart, heeft de belangen te dienen van de organi saties, welke tot versterking en bloei van den Iandbouwstand zijn in het leven geroepen. Dit is te meer noodzakelijk in een tijd, waarin elke stand alle krachten heeft in te spannen, om zich onge rept te handhaven. DE N. V. BOEREN-HYPOTHEEKBANK Sedert onze laatste opgave werden 52 aandeelen geplaatst gelijk uit het hier volgende lijstje blijken kan Appeltern nam één aandeel. Beek (L) vier aandeelen. Beesel had één aandeel en nam er vijf bij

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1918 | | pagina 3