staatsgreep. In manifesten en redevoeringen kon digt de S. D. A. P. aan, dat het aan het einde dezer week te houden congres zal beslissen, dat de macht en het gezag zullen overgaan op de sociaal- democraten. Dit is het prediken der revolutie. Onze grondwettelijke instellingen laten de moge lijkheid open voor iedere ontwikkeling; nauwelijks vier maanden geleden heeft het algemeen kiesrecht aan het geheele volk de gelegenheid gegeven om zich te uitenmeer dan vier honderd duizend katholieke mannen hebben zich vereenigd op het katholiek programeen regeering is kunnen op treden, die het vertrouwen van het katholieke volksdeel volkomen geniet: ingrijpende hervor mingen op maatschappelijk gebied worden krachtig voorbereid. Niemand zal ontkennen, dat nog op ditoogen blik, bij het begin van den winter, er gebrek is aan voldoende levensmiddelen, brandstoffen, klee deren: maar de regeering laat geen dag voorbij gaan of zij brengt een verbetering: is het geen waanzin te meenen, dat het omverwerpen der regeering ons volk spoediger en beter zal helpen aan het onontbeerlijke? Den dag, dat de wapenstilstand gesloten werd, is tot demobilisatie besloten; het broodrantsoen wordt verhoogd tot 300 gram per dag; schepen zijn varende om broodgraan uit Amerika te halen; in Ned.-Indië worden schepen uitgerust om ons vet en thee en koffie en rijst te brengende militaire voorraden levensmiddelen en kleederen worden aangesproken om te worden gedistribueerd; vijfhonderdduizend paar militaire schoenen komen ter beschikking; orde en rust zijn de noodzake lijke voorwaarden tot verbetering. De onderhandelingen te Londen nemen een bevredigend verloop: oproer hier te lande stelt alles weder op losse schroeven Men wijst op Rusland, op Oostenrijk-Hongarije, op Duitschland. Zeker, daar zijn de regeeringen ineengestort, maar het is misleidend die landen als voorbeelden voor te stellen. Is het te verwonderen, dat de volken dier landen, die bijna 4'/2 jaar lang geleden hebben door honger en ellende, die millioenen hunner zonen hebben verloren of verminkt zien tehuis komen, die na al die offers zien niets te hebben bereikt en een zwarte toekomst voor oogen hebben, radeloos zijn en in omwenteling heil zien? Maar Nederland? Is hier reden voor radeloos heid? Is er integendeel geen zekerheid, dat over korten tijd de welvaart aan alle kanten zal uit botten Misdadig moet het heeten een revolutie te ont ketenen met het doel een kleine minderheid het heft in handen te geven. De katholieken gelooven in een christelijken toekomststaat; zij verwerpen den heilstaat der socialisten. Wij, katholieken, wenschen te handhaven onze rechten als vrije burgers, wij wenschen geen wan orde, de socialistische slavernij blijve verre. HULDE AAN H. M. DE KONINGIN. Op 2 December 1918 werd te 's-Gravenhage door de vertegenwoordigers der katholieke en Christelijke vereenigingen van Nederland op schit terende wijze hulde gebracht aan H. M. Koningin Wilhelmina. De groote zaal van het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen was geheel bezet. Onder de aanwezigen waren niet minder dan tweehonderd vertegenwoordigers van Boerenleen banken, aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank van Eindhoven, onder leiding van de Bestuursleden der Centrale Bank, de heeren Van den Heuvel, Fleskens, Kamerbeek en Van Vorst en van de leden van den Raad van Toezicht der Centrale Bank, de heeren Mr. Aquarius, v. Duijnhoven, Pijls, v. Rest en Smits. Vol belangstelling onderhield H. M. de Koningin zich gedurende eenige oogenblikken met den Heer Van den Heuvel, Voorzitter van het Bestuur, door wien Zij zich op de hoogte liet stellen van den toestand van het landbouwcredietwezen in den moeilijken crisistijd. Ook voor onze Boerenleenbanken werd de 2de December een dag van groote beteekenis. BOERENLEENBANKEN. Toen het vorig nummer der „Mededeelingen" verscheen, waren bij de Coöp. Centr. Boeren leenbank 432 Boerenleenbanken aangesloten. 166 De R. K. Kamerclub, President Dr. Nolens. R. K. Journalistenvereeniging. De Federatie derR. K. Werkliedenb. in Nederland. De R. K. Handelsreizigers-Ver. „St. Christoffel' Bureau voor de R. K. Vakorganisatie te Utrecht. Federatie van R. K Overheidspersoneel. Centraalbureau Kath. Sociale Actie, te Leiden. Nederlandsche Boerenbond. Limburgsche Landbouwbond. Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond. Noordbr. Chr. Boerenbond. Dioc. Land- en Tuinbouwbond, Bisdom Haarlem. Stichtsche Boerenbond. Coöp. Centr. Boerenleenbank, te Eindhoven. Ned. R. K. Middenstandsbond. Algem. R. K. Werkgeversvereniging. R. K. Onderwijzersbond Utrecht-Haarlem. R. K. O. B., Bisdom Breda. R. K. O. B., Bisdom Den Bosch. R. K. O. B., Limburg. Dioc. Ver. R. K. Onderwijzers, Bisdom Haarlem. St. Lebuïnus-Vereeniging. R. K. Vrouwenbond, Bisdom Haarlem. R. K. Vrouwenbond, Aartsbisdom. R. K. Vrouwenbond, Den Bosch. St. Jozefgezellenvereeniging. Nederl. R. K. Ambtenaarsvereeniging. R. K. Bond van Sigarenfabrikanten. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1918 | | pagina 2