UITGELOTE PANDBRIEVEN DER N. V. BOEREN-HYPOTHEEKBANK. 158 DIVIDENDBEWIJZEN DER COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK EN N V BOERENHYPOTHEEKBANK. Wij maken de Besturen der Boerenleenbanken erop opmerkzaam, dat de Dividendbewijzen No. 3 der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank en het Dividendbewijs No. 9 der N.V. Boeren-Hy- potheekbank elk met vier gulden ten onzen kantore betaalbaar zijn. Het zal ons aangenaam zijn, deze stukken zoo spoedig mogelijk ter vereffening te ontvangen. Bij de inzending make men gebruik van for mulier D. 1. DE N. V BOEREN-HYPOTHEEKBANK Op de Algemeene Vergadering der N.V. Boeren- Hypotheekbank, gehouden den I7den Juni 1.1. heeft de waarnemende Voorzitter, Mr. P. W. H. Truijen, gebruik gemaakt van de gelegenheid, dat maatregelen genomen moesten worden ten aanzien der bepaling van Artikel 7 der Statuten, om die Boerenleenbanken, welke nog geen lid zijn der Boeren-Hypotheekbank, met aandrang te ver zoeken toe te treden. „Zij verrichten hierdoor, zoo zeide hij, een nuttig werk in het belang van het landbouwcrediet. En aangezien de aandeelen de laatste jaren de maximum rente van 4% geven, is het tevens een soliede belegging. Risico is er voor de Boeren leenbanken niet aan verbonden en het is te voorzien, dat in de toekomst dezelfde rente zal kunnen worden uitgekeerd." Door twee Boerenleenbanken is in antwoord op deze uitnoodiging een aanmoedigend en navol genswaardig voorbeeld gegeven. De Boerenleenbank van Mijdrecht, houdster van vijf aandeelen, nam er nog vijf bij. De Boerenleenbank van Rijen, houdster van één aandeel, nam er nog negen bij. Dit mag nu welbewuste medewerking heeten. Woorden wekken en voorbeelden trekken. Wie volgt? AFDEELINGEN VAN DEN AARTSDIOCE- SANEN R. K. BOEREN- EN TUINDERSBOND EN HAAR AANDEEL IN DEN HANDELSRAAD Daar er blijkens ingekomen vragen hier en daar twijfel bestaat omtrent de verhouding der Boeren leenbank tot de binnen haar kring gevestigde Afdeeling van den Aartsdiocesanen R.K. Boeren- en Tuindersbond bekend onder de verkorting A.B.T.B. wijzen wij erop, dat deze geen andere is dan die tegenover alle andere vereeni- gingen, welke, opgericht ten bate van den landbouw binnen den kring der Boerenleenbank haar zetel hebben. Bezit de Afdeeling van den A.B.T.B. rechts persoonlijkheid, dan kan zij tot het lidmaatschap der Boerenleenbank toetreden en kan namens haar het Ledenregister der Boerenleenbank worden geteekend door hen, die naar de desbetreffende bepaling harer Statuten de vereeniging met hun handteekening kunnen verbinden. En dit lidmaatschap is vereischt voor het genot van voorschotten en crediet in loopende rekening. Bij het verleenen van voorschotten en crediet wordt ook overigens gehandeld, als ten opzichte van vereenigingen gebruikelijk is; de toestemming van het Bestuur der Coöp. Centr. Boerenleenbank moet vooraf zijn verkregen en te Eindhoven wordt de model-akte opgemaakt. De Afdeelingen van den A.B.T.B., die een aandeel hebben in den Handelsraad van den A.B.T.B. te Arnhem en daarop tien procent storten, zijnde een bedrag van vijftig gulden, doen dit vaak door middel van de plaatselijke Boeren leenbank, omdat genoemde Handelsraad een loo pende rekening heeft bij" de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven. Zulks kan dan ook zonder eenig bezwaar ge- schieden Men handele ter dezer zake als in de „Mede- deelingen" N°. 39 in het artikel „Handelsraad „A. B. T. B. Arnhem" sub 2° is uiteengezet voor betalingen, welke afdeelingen van genoemden Bond aan de Coöp. Centr. Boerenleenbank te doen hebben. Van de in Bestuursvergadering dd. 4 Juni 1918 uitgelote Pandbrieven der N. V. Boeren-Hypo theekbank, welke per 1 Juli d. o. v. aflosbaar waren, zijn de volgende nog niet ter verzilvering aangeboden F. 1000.— 4% N°. 18, 31, 70. F. 500.— 4% Serie A. N°. 37, 53, 81, 216. F. 100.— 4% B. 2, 165. F. 1000.— 5% F. 120, 161, 163. F. 500.— 5% G. 139. De Heeren Kassiers der Boerenleenbanken gelieven na te gaan, niet alleen of van bovenge noemde Pandbrieven een of meer in de Brandkast der Boerenleenbank berusten, maar ook of er door hun bemiddeling zijn verkocht. In dit laatste geval zouden zij de betrokken personen kunnen waarschuwen. Roermondsche Stoomdrukkerij, Roermond.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1918 | | pagina 2