MEDEDEELINGEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN. Juli 1918. N°. 40 CRISISFONDS. Blijkens de Agenda der op 17 Juni 1.1. gehouden Algemeene Vergadering der Coöp. Centrale Boe renleenbank en de daarbij gevoegde toelichting dienden Bestuur en Raad van Toezicht der Coöpe ratieve Centrale Boerenleenbank een voorstel in, om de rekening „Reserve B." voortaan te noemen „Reserve B. Crisisfonds" „daarmede willende te kennen geven, dat dit fonds, zoo niet uitsluitend, dan toch in hoofdzaak is bestemd, om rampen, als gevolg eener crisis, te keeren en haar druk te verlichten" en tevens om deze rekening te versterken op de volgende wijze: a. de rekening bedraagt per 31 Dec. 1917 1.082.44 t. de aangesloten Boerenleenbanken storten volgens een bepaalden maatstaf - 41.725. c. de Coöperatieve Centrale Boeren leenbank stort - 57.192.56 Totaal 100.000.00 Jaarlijks zal een rente, gelijk aan die, welke aan de Boerenleenbanken in loopende rekening wordt vergoed, bij het fonds worden bijgeschreven. Naar aanleiding van dit voorstel heeft ter Algemeene Vergadering een grondige gedachten- wisseling plaats gehad en wij achten het niet van onwaarde, om in een nabeschouwing voor de lezers der „Mededeelingen" de voornaamste punten uit de discussie kortelings samen te vatten. Wat zullen de komende tijden ons brengen? Is er een crisis op handen En zoo ja, van welken aard zal zij wezen, hoe lang zal zij duren en welk een omvang zal zij nemen? Wie is er, die met eenige zekerheid voor deze vragen een antwoord heeft! Niemand echter kan eraan twijfelen, dat althans de mogelijkheid van 't ontstaan eener crisis hoe dan ook nooit grooter was dan onder de huidige omstandigheden en dat zij, wanneer zij komt, ons letterlijk overvallen zal, omdat wij niet weten, van welken kant zij dreigt en waar en wat ze treffen zal. Terwijl dus de mogelijkheid, dat er, vooraleer het landbouwbedrijf zich wederom vrij zal kunnen ontwikkelen, hier en daar buitengewone hulp zal noodig zijn, verre van uitgesloten is, valt omtrent de wijze, waarop die hulp zal moeten worden verschaft, slechts te raden. Daarom zou het een ijdel werk wezen, om maatregelen te treffen, gebaseerd op een vooronder stelde zeer bepaalde omstandigheid, welker ont staan onder honderd mogelijkheden maar één kans heeft. Wat evenwel bij de mogelijkheid eener crisis alleen wél vaststaat, is, dat het dan wordt een kwestie van geld. In dit opzicht kunnen wij derhalve gereed zijn en vandaar het voorstel, om de rekening „Reserve B Crisisfonds" op de bovenvermelde wijze te versterken en aldus een krachtig fonds te vormen. Maar, zoo heeft men gevraagd, waarom met de stichting van dit fonds niet gewacht, totdat de crisis een feit is? Omdat wij thans nog verkeeren in een betrek kelijk bevoorrechten toestand, zoodat wij met kalme hand die maatregelen kunnen nemen, welke ons nuttig blijken. Omdat het met de mogelijkheid eener crisis voor oogen nu bij uitstek de tijd is, om die voorzorgen te nemen, zonder welke wij te midden eener crisis niet tegen hare gevolgen gewapend zijn. Omdat het onverantwoordelijk zou zijn, niet terstond te doen, wat gedaan kan worden. Want brengen wij dit fonds niet tot stand, vooraleer de crisis losbreekt, dan komt het niet tot stand. Ieder herinnert zich de Augustusdagen van 1914. Vergadering van afgevaardigden der Boerenleen banken was onmogelijk; voor verreweg de meeste plaatselijke Boerenleenbanken viel er niet aan te denken, om haar eigen leden bijeen te krijgen; hier en daar ontbrak het zelfs aan plaats en gelegenheid voor overleg tusschen Bestuur en Raad van Toezicht. Daarbij hadden ontsteltenis en zorg voor huis en haard en eigen bedrijf de geesten te zeer vervuld, dan dat er nog sprake kon zijn van kalm beraad over hetgeen in het algemeen belang en voor een ander landsdeel te verrichten viel. Welke uitwerking zal onder gelijke omstandig heden een voorstel tot geldelijke bijdrage hebben Zooals het toen ging, zal het in een nieuw kri tiek tijdsgewricht eveneens gaan: Onderwijl ieder ter plaatse aan zijn werk blijft, neemt de Coöpe ratieve Centrale Boerenleenbank de algemeene leiding; moge zij ook dan met Gods hulp de Organisatie veilig langs de klippen sturen tot heil harer leden. Heeft zij in die omstandigheden de beschikking

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1918 | | pagina 1