MEDEDEELINGEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN. Juni 1918. N°. 39. BOERENLEENBANKEN Sedert het vorige nummer der „Mededeelingen" verscheen, zijn geen nieuwe Boerenleenbanken tot de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank toegetreden. Het aantal aangesloten Boerenleen banken bedraagt 425. NIEUWE STATUTEN. Onderstaande Boerenleenbanken hebben haar gewijzigde statuten nog niet ter goedkeuring inge zonden aan het Bestuur der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Coevorden Nieuwkuijk Grathem Reusel Halsteren Udenhout Lage Zwaluwe Veldhoven. NIEUWE HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN. Onderstaande Boerenleenbanken hebben haar gewijzigd Huishoudelijk Reglement nog niet ter goedkeuring ingezonden aan het Bestuur der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank: Coevorden Nieuwkuijk Donk Oudenbosch St. Geertruid Reusel Grathem Twello Halsterend Udenhout. FORMULIER C. I. Binnenkort zal een nieuw formulier worden ingevoerd, genaamd formulier Cl. Dit formulier is bestemd voor aanvrage van geldzending aan derden. Het komt meermalen voor, dat bijvoor beeld de Boerenbond aan de Boerenleenbank, met welke hij in rekening staat, opdracht geeft, om een zekere som te betalen aan een derden persoon, laten we zeggen: een leverancier. Het zal dan dikwijls gemakkelijker en voordeeliger zijn, wanneer de Coöperatieve Centrale Boeren leenbank deze opdracht overneemt. De Boeren leenbank debiteert alsdan den Boerenbond voor het bedrag, waarvoor zij zelve door de Coöpera tieve Centrale Boerenleenbank gedebiteerd wordt. De aanvrage nu, welke de Boerenleenbank aan de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank richt, om de betaling aan bedoelden derden persoon te doen, geschiedt op het nieuwe formulier C. 1. MOEILIJKHEDEN. Wij kunnen er niet genoeg op aandringen, dat Kassiers, Directeuren of andere Beheerders van Boerenleenbanken, die moeilijkheden hebben met eenige zaak, hun bank betreffend, ons vragen dit punt in de „Mededeelingen" te behandelen. Al licht, dat zij daardoor een dienst bewijzen aan de leiders van andere Boerenleenbanken. Ook wan neer men van oordeel is, dat het nuttig kan zijn het een of ander in de „Mededeelingen" ter kennis te brengen van alle Boerenleenbanken, gelieve men ons dit steeds te berichten. DE ALGEMEENE -VERGADERING DER COÖP. CENTRALE BOERENLEENBANK I OP 17 JUNI 1918. Wij herinneren er aan, dat wegens de tijds omstandigheden bij gelegenheid der aanstaande Algemeene Vergadering van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven geen gemeenschappelijke maaltijd kan plaats hebben. HERSTELLING In de „Mededeelingen" no. 36/37 moet in den Wegwijzer voor het invullen der vragenlijst van het Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gra- venhage de volgende herstelling worden aange bracht Op bladzijde 145, tweede kolom, dertiende regel van onderen af staat: (nieuw formulier van „De Rekening" 17, 20 en 21). Van de nummers moet 2 0 vervallen. HANDELSRAAD „A. B. T. B." ARNHEM Met den Handelsraad van den Aartsdiocesanen R. K. Boeren- en Tuindersbontfv te Arnhem is overeengekomen, dat de betalingerrVwelke afdee- lingen van genoemden Bond aan de%oöperatieve Centrale Boerenleenbank te doen hebban, op de volgende wijzen kunnen geschieden N 1°. Afdeelingen, gevestigd op plaatsen, waar geen bij Eindhoven aangesloten Boerenleenbank gevestigd is, doen die betalingen rechtstreeks aan de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank. 2°. Afdeelingen, gevestigd op plaatsen, waar wel een bij Eindhoven aangesloten Boerenleen bank gevestigd is, doen die betalingen aan de plaatselijke Boerenleenbank.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1918 | | pagina 1