MEDEDEELINGEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN. ALGEMEENE VERGADERING DER COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK. April 1918. N°. 38. De Algemeene Vergadering der Coöperatieve Centrale Bieren- leenbank zal gehouden worden te Eindhoven den I7den Juni |0|S BOERENLEENBANKEN Toen het vorig nummer der „Mededeelingen" verscheen, waren bij de Coöp. Cenlr. Boeren leenbank 424 Boerenleenbanken aangesloten. Sedert dien is haar aantal gestegen tot 425. De volgende Boerenleenbank is toegetreden: Swolgen. (L). NIEUWE STATUTEN. Onderstaande Boerenleenbanken hebben haar gewijzigde Statuten nog niet ter goedkeuring in gezonden aan het Bestuur der Coöp. Centr. Boerenleenbank Coevorden Nieuwkuijk Grathem Reusel Halsteren Udenhout Lage Zwaluwe Veldhoven. .Margraten Eindhoven en maakte hij deel uit van haar eersten Raad van Toezicht in de jaren 1898 tot 1902. In 191)2, na de verkiezing van zijn zoon Mr. P. W. H. Truijen tot lid van het Bestuur der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank achtte hij zich verplicht, om als lid van den Raad van Toezicht af te treden, mede, wijl hij op voorschrift van zijn geneesheer meer rust moest nemen. Echter, al gaf zijn staat van dienst hem toen reeds het volle recht hiertoe, het was niet, om zich een otium cum dignitate te gunnen Nog thans zestien jaren later staat hij niet alleen als voorzitter van den Zuid-Nederlandschen Zuivelbond midden in de beweging, maar neemt met scherpen blik en warm hart deel in het wei en wee vooral van zijn geliefd Limburgsch platteland. Nu nog - in zijn een en tachtigste levensjaar spant zich zijn wakkere geest in op de versterking en verheffing der menschelijke samenleving, zoo als blijken kan uit de serie artikelen over kinder sterfte, welke onlangs van zijn hand in het „Katholiek Sociaal Weekblad" verscheen. Moge deze veteraan met rechtmatige voldoening op zijn lang en vruchtbaar leven terugzien en, als tot heden, bij voortduring zich verheugen in even frissche en ongebogen kracht. NIEUWE HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN. Onderstaande Boerenleenbanken hebben haar gewijzigd Huishoudelijk Reglement nog niet ter goedkeuring ingezonden aan het Bestuur der Coöp. Centr. Boerenleenbank: Coevorden Nieuwkuijk Donk Oudenbosch St. Geertruid Reusel Grathem Twello Halsteren Udenhout. Herkenbosch JAN TRUIJEN De eerbiedwaardige drager van dezen met de geschiedenis der boerenbeweging saamgegroeiden naam vierde op Zondag 24 Maart 1918 zijn tachtigsten verjaardag. Wij mogen deze gelegenheid niet laten voor bijgaan zonder te gedenken, hoe zijn naam ook met eere aan onze instelling is verbonden. Een der voortvarende propagandisten voor de oprichting van Boerenleenbanken in Limburg, behoorde de heer Truijen tevens tot de oprichters van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te BIJVOEGSELS TOT DE STAATSCOURANT, WAARIN DE NIEUWE STATUTEN ZIJN OPGENOMEN De Boerenleenbanken, die kennis hebben ge kregen, dat op de gewijzigde Statuten de Konink lijke goedkeuring is verleend, moeten niet vergeten, dan terstond bij brief of briefkaart aan den Heer Directeur der Algemeene Landsdrukkerij te 's Gravenhage het verzoek te richten, om een tiental exemplaren te ontvangen van het Bijvoeg sel tot de Nederlandsche Staatscourant, waarin de gewijzigde Statuten werden opgenomen. Men denke er tevens om, één van deze Bij voegsels aan de Coöp. Centr. Boerenleenbank te Eindhoven te zenden. Een en ander is reeds verzocht in de „Mede deelingen" No. 26 bladzijde 104, doch voortdurend blijkt ons, dat zulks wordt verzuimd. ZEGELING VAN FORMULIER G MET EEN ZEGEL VAN VIJF CENT Nog steeds ontvangt de Coöp Centr. Boeren leenbank voor de aan de Boerenleenbanken gezonden gelden van verscheidene Kassiers de

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1918 | | pagina 1