146 formulier Balans 9, 10, 11, 12 en 13) een bedrag voor, dan moet dit bedrag thans aan de rechter- zijde op de „Winst- en Verliesrekening" worden vermeld onder bijvoeging van de woorden „vorige balans." Ten slotte telt men aan beide zijden der „Winst en Verliesrekening" de bedragen op. Is het totaal van a tot en met d grooter dan het totaal van e tot en met j, dan vormt het verschil een winstcijfer, hetwelk wil het juist zijn moet overeenstemmen met dat van de Balans der Boerenleenbank onder 21 (nieuw for mulier Balans 22.) Is daarentegen het totaal van a tot en met d kleiner dan dat van e tot en met j, dan vormt het verschil een verliescijfer, hetwelk wil het juist zijn moet overeenstemmen met dat van de Balans der Boerenleenbank onder 13 (nieuw formulier Balans 14.) Ten overvloede zij erop gewezen, dat de „Af boeking verlies vorig jaar" onder 9 van „De Rekening" en de „Afboeking (of Overboeking) winst vorig jaar" onder 19 van „De Rekening" niet naar de „Winst- en Verliesrekening" voor de Statistiek worden overgebracht. Is er een winst dan wordt deze steeds „bestemd voor het Reservefonds." Is er een verlies en wordt het bedrag daarvan gedekt door een Reservefonds, dan wordt ook hiervan melding gemaakt aan den voet van de „Winst- en Verliesrekening." Boeken en bescheiden, welke moeten worden geraadpleegd, zijn Statuten der Boerenleenbank, Huishoudelijk Reglement der Boerenleenbank, Notulenregister der Bestuursvergaderingen, Dagboek, Grootboek III, Uittreksels I, II en III, Rekening en Balans. BORGMAATSCHAPPI.) Door het Bestuur der Coöp. Centr. Boeren leenbank is een Commissie in het leven geroepen, genaamd „Commissie tot bestudeering van het Borgvraagstuk." Zij is samengesteld uit de heeren Th. v. d. Marck, Voorzitter, J. Berkvens, A. Fleskens, L. Baron van Voorst tot Voorst en Dr. L. Deckers, Secretaris. Doel harer werkzaamheden is o.a., den kassiers der Boerenleenbanken de mogelijkheid te openen, dat zij zich eene borgstelling verzekeren door tusschenkomst van een borgmaatschappij. Wij verzoeken de Besturen der Boerenleen banken, om, alvorens zich met de een of andere Borgmaatschappij in betrekking te stellen, den uitslag van de werkzaamheden der bovengenoemde Commissie af te wachten. Roermondsche Stoomdrukkerij, Roermond.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1918 | | pagina 6