De opgaven voor „II Voorschottenrekening" vindt men in het Uittreksel van Grootboek II. Voor a zie kolom 2. Voor b zie kolom 3. Voor c, d en e zie kolom 4. Voor zie kolom 5. De opgaven voor „III Balansrekening" worden gevonden in „De Balans." NotaIn de gevallendat de laatst uitge komen formulieren van De Balans afwijken in de nummeringgeven wij dit tegelijkertijd aan. ACTIVA onder „Actief of Vorderingen." Voor a Effecten zie Balans 5, 5a, 5b. Nota5a en 5b der Balans vallen onder „III Effecten aandeelen ahet „totaal" bedrag van „a der Effecten" moet gelijk zijn aan de som der bedragen onder 5, 5a en 5b der Balans. Voor b zie Balans 7. Voor c zie Balans 6. Voor d e f zie Balans 2. Voor g zie Balans 3. Voor h zie Balans 4. Voor i zie Balans 9, 10, 11, 12 (nieuwe for mulier Balans: 9, 10, 11, 12, 13) Voor j zie Balans 1. Voor k zie Balans 8 vermeerderd met 13 (nieuwe formulier Balans 14) of verminderd met 21 (nieuwe formulier Balans: 22) ofwel 13 verminderd met 18 (nieuwe formulier Balans: 14 verminderd met 19). (Vergelijk nadere toelichting hieronder.) PASSIVA onder „Passief of Schulden." Voor l zie Balans 75(nieuwe formul. Balans 16.) Voor m zie Balans 7S(nieuwe formulier Balans 19) vermeerderd met 21 (nieuwe formulier Balans 22) of verminderd met 13 (nieuwe formulier Balans 14) ofwel 21 (nieuwe formulier Balans 22) ver minderd met 8. (Vergelijk nadere toelichting hieronder.) Voor n zie Balans 16 (nieuwe formulier Balans 17.) Voor o zie Balans 17 (nieuwe formulier Balans 18.) Voor p en q zie eventueel elders opgenomen gelden. Voor r zie 19 en 20 (nieuwe formulier Balans 20 en 21.) Nadere TOELICHTING betreffende de invulling onder de letters k en m. A. Alleen moet er onder letter k worden in gevuld, zoo er met inbegrip van het saldo der Balans een VERLIES voor het Reservefonds bestaat. B. Alleen moet er onder letter m worden ingevuld, zoo er met inbegrip van het saldo der Balans een WINST voor het Reservefonds bestaat. Zooivel voor A als voor B zijn er drie gevallen. A. Er bestaat een verlies voor het Reserve fonds en er moet onder letter k worden ingevuld jj| I. Indien op de Balans onder 8 een bedrag voor „Reservefonds (verlies)" voorkomt entevens onder 13 (nieuw formulier Balans 14) een bedrag voor „Verlies van dit jaar" is vermeld. In dit geval vormen deze bedragen te zamen het Bedrag van het tekort der Balans tot op het einde van het boekjaar, onder letter k. Derhalve: In geval A. I. wordt onder letter k ingevuld uit de Balans8 vermeerderd met 13 (nieuw formulier Balans 14). II. Indien op de Balans onder 8 een bedrag voor Reservefonds (verlies) voorkomt en onder 21 (nieuw formulier Balans 22) een bedrag voor „Winst van dit jaar" is vermeld, terwijl echter dit winstcijfer onder 21 (op nieuw formulier Balans 22) kleiner is dan het bedrag voor Reserve fonds verliesonder 8. In dit geval blijft na aftrek een bedrag „Reserve fonds (verlies)" over, hetwelk vermeld moet xvor- den onder letter k. In geval A. II. vult men in uit de Balans: 8 verminderd met 21 (nieuw formulier Balans 22). III. Indien de Balans onder 18 (nieuw formulier Balans 19) een bedrag voorReservefonds (winst)" aangeeftdoch daartegenover een grooter bedrag voor Verlies van dit jaar" onder 13 (nieuw formulier Balans 14). In dit geval vormt het verschil dier bedragen een „tekort der Balans", dat vermeld wordt onder letter k. In geval A. III. vult men in uil de Balans: 13 verminderd met 18 (nieuw formulier Balans 14 verminderd met 19). B. Er bestaat een winst voor het Reserve fonds en er moet onder letter m worden ingevuld I. Zoo de Balans onder 18 (nieuw formulier Balans 19) een bedrag vermeldt voor „Reserve fonds (winst)" en eveneens onder 21 nieuw formulier Balans 22) een bedrag voor „Winst van dit jaar." In dit geval vormen deze bedragen te zamen het fonds, vermeerderd met de winst onder letter m. In geval B. I. vult men dus onder letter m in uit de Balans: 18 vermeerderd met 21 (nieuw formulier Balans 19 vermeerderd met 22.) II. Zoo op de Balans onder 18 (nieuw for mulier Balans 19) een bedrag voor „Reserve fonds (winst)" voorkomt en onder 13 (nieuw formulier Balans 14) een bedrag voor „Verlies van dit jaar" is vermeld, terwijl echter dit ver liescijfer onder 13 (nieuw formulier Balans 14) kleiner is dan het bedrag voor Reservefonds (winst) onder 18 (nieuw formulier Balans 19.) In dit geval vormt het verschil der beide be dragen het „fonds, verminderd met het verlies" onder letter m. In geval B. II. vult men dus in uit de Balans 18 (nieuw formulier Balans 19) verminderd met 13 (nieuw formulier Balans 14). 144

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1918 | | pagina 4