BEDROG BIJ EEN BOERENLEENBANK. Met leedwezen vernemen wij, dat de Kassier der Boerenleenbank van Smilde, aangesloten bij de Coöp. Centr. Raiffeisenbank van Utrecht, zich aan ernstige knoeierijen heeft schuldig gemaakt. Nog erger is, dat het bij de Boerenleenbank ingesteld onderzoek geleerd heeft, dat de beheer ders niet voldoende toezicht hielden. Andermaal heeft dus de ervaring geleerd, dat niet alle Kas siers eerlijk zijn. Het zou ook wel een wonder wezen, indien onder de duizend Kassiers van Boerenleenbanken, die reeds in Nederland zijn, niet een enkelen keer er één werd aangetroffen, die het vertrouwen zijner medeleden niet waardig is. Mogen daarom toch alle Besturen en Raden van Toezicht onzer Boerenleenbanken nimmer nalaten hun plicht van geregeld toezicht houden stipt te vervullen Wij laten hier volgen wat „De Raiffeisen-Bode," het officieel orgaan der Coöp. Centr. Raiffeisen bank van Utrecht, in zijn Septembernummer over de knoeierijen te Smilde schrijft: „Zooals men in de dagbladen heeft kunnen lezen, heeft zich bij de Boerenleenbank te Smilde een geval van fraude voorgedaan. „De kassier dier bank is op last van den Officier van Justitie gevankelijk weggevoerd. „Blijkens het rapport, door de Inspectie over den toestand dezer bank uitgebracht, bedraagt het kastekort 10.833,43. „Het Bestuur der Bank zal trachten dit tekort op de goederen van den kassier te verhalen en zal daarin waarschijnlijk wel slagen. „(De zekerheid bestaat uit eene persoon lijke borgstelling tot een bedrag van slechts duizend gulden.) „Intusschen is hier weer eens gebleken tot welke ongelukken een niet deugdelijk beheer kan voeren. „De controle door het Bestuur en den Raad van Toezicht, liet veel te wenschen over. „Doordat de kassier tevens gemeente- en kerkelijk ontvanger was en dus als een man van vertrouwen werd beschouwd, werd niet voldoende toezicht uitgeoefend. „De zaak kwam aan het licht doordat na de inspectie op 8 Juni jl. door deze als ge bruikelijk aan enkele leden briefjes waren toegezonden met opgave van het saldo, dat op hun boekje volgens het grootboek stond ingeschreven. „Deze personen gingen met die opgegeven bedragen niet accoord. „(Toen bleek bij nader onderzoek tevens, dat er valschheid in geschrifte was gepleegd). „Zulke briefjes moesten overbodig zijn en zij zouden dat zijn als de besturen en raden van toezicht van de banken alle nauwgezet controleerden. „Die plicht is door de statuten opgelegd en dit geval leert ons weer, dat het noodzakelijk is dezen ernstig na te komen. „De kassier der bank te Lamswaarde heeft in het voorgaand nummer een goede methode om te controleeren aangegeven, de boekjes zelve moeten worden opgevraagd en met de boeken der bank worden vergeleken." Veel behoeven wij hier niet aan toe te voegen. De statuten der Boerenleenbanken, aangesloten bij de Coöp. Centr. Boerenleenbank van Eind hoven, schrijven voor, dat minstens eens per jaar alle spaarboekjes, voorschotboekjes en boekjes voor loopende rekening opgevraagd moeten worden en vergeleken met de boeken en bescheiden, be rustend bij de Boerenleenbank. Dat men dit voorschrift stiptelijk naïeve. Voorts Ieere het gebeurde te Smilde, dat een borgstelling van f 1000 toch stellig niet voldoende is. AANVRAGEN VAN STATUTENWIJZIGING EN DE ZEGELWET. In tegenstelling met de aanwijzingen, gegeven in No. 26 der „Mededeelingen", op blz. 103, kunnen volgens de Zegelwet 1917 de volgende stukken, die bij het aanvragen van de Koninklijke goedkeuring op de statuten moeten worden over gelegd, op ongezegeld papier worden gesteld a) beide exemplaren der Statuten b) de daarbij behoorende verklaring c) het verzoekschrift aan H. M. de Koningin. Boerenleenbanken, die nog een niet-geteekend exemplaar der gewijzigde statuten in haar bezit hebben, kunnen dit terugzenden. Zij zullen er een ongezegeld exemplaar voor terug ontvangen en haar rekening zal gecrediteerd worden voor het verschil der prijzen van deze twee stukken. BRIEFPAPIER. Wij verzoeken een ieder, die een brief te schrijven heeft aan de Coöp. Centr Boerenleenbank, zich te bedienen van een ongeschonden vel postpapier en den brief dus niet te stellen op een velletje uit een schoolschrift, een formulier, of iets dergelijks. 140 Irukkerij, Roermond.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1917 | | pagina 4