138 3°. Contracten voor loopende rekening formu lier 13a en 13 met een zegel van 25 cent plus 50 opcenten (37'/2 cent). 4°. Contracten voor Kassiers formulier 5, met een zegel van 25 cent plus 50 opcenten (37'/2 cent). 5°. Volmachten voor het teekenen van kwitan ties (voor vereenigingen formulier 30) met een zegel van 15 cent plus 50 opcenten (22'/2 cent). 6°. Kwitanties met een zegel van 5 cent. Hier voor komen alleen in aanmerking de kwitan ties voor buitengewone uitgaven der Boeren leenbank sedert 31 December 1914 en de kwitanties voor uitbetaalde gelden in loopende i rekening sedert den datum van het laatste, behoorlijk geteekende, saldo-biljet, hetwelk ten kantore der Boerenleenbank berust. De zegelkosten voor deze stukken kunnen gedragen worden door de Boerenleenbank. Deze stukken moeten ter zegeling worden aangeboden aan één der zegelkantoren, van welker stand plaatsen hierna de opgave volgt In de Provincie Noord-Brabant 's-Hertogenbosch, Bergen op Zoom, Boxmeer, Breda, Eindhoven, Grave, Helmond, Veghel, Oirschot, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Til burg, Waalwijk, Werkendam, Zevenbergen. In de Provincie Gelderland Arnhem, Apeldoorn, Culenborg, Doesburg, Druten, Elburg, Eist, Groenlo, Harderwijk, Lochem, Nijkerk, Nijmegen, Terborg, Tiel, Wageningen, Zaltbommel, Zevenaar, Zutphen. In de Provincie Zuid-Holland 's-Gravenhage, Alphen, Brielle, Delft, Dor drecht, Gorinchem, Gouda. Leiden, Noord- wijk. Oud-Beijerland, Rotterdam, Schiedam, Sliedrecht, Sommelsdijk, Vianen, Woerden, IJsselmonde. In de Provincie Noord-Holland Amsterdam, Alkmaar, Enkhuizen, Haarlem, Helder, Hilversum, Hoorn, Medemblik, Pur- merend, Schagen, Zaandam. In de Provincie Zeeland: Middelburg, Goes, Hulst. Oostburg. In de Provincie Utrecht Utrecht, Amersfoort, Loenen, Maarssen, Rhe- nen, Wijk bij Duurstede, IJsselstein. In de Provincie Friesland Leeuwarden, Beesterzwaag, Bolsward, Dok- kum, Hardegarijp, Harlingen, Heerenveen, Holwerd, Lemmer, Oldeberkoop, Sneek. In de Provincie Overijssel Zwolle, Almelo, Deventer, Enschedé, Goor, Kampen, Ommen, Raalte, Steenwijk. In de Provincie Groningen Zuidbroek. In de Provincie Drenthe Assen, Hoogeveen, Meppel, Emmen. In de Provincie Limburg: Maastricht, Gennep, Gulpen, Heerlen, Horst, Meerssen, Roermond, Sittard, Venlo, Weert, Het zal gemakkelijk vallen, om ter plaatse vast te stellen, binnen welken districtskring de gemeente ligt, waarin de Boerenleenbank is gevestigd. ZEGELING VAN KWITANTIES, GEDATEERD vóór 1 JUNI 1917. Gelijk in de Circulaire III vermeld is, moeten alle kwitanties, bij de Boerenleenbank berustend, die gedateerd zijn tusschen 31 December 1914 en 1 Juni 1917 en betrekking hebben op buiten gewone uitgaven, hooger dan tien gulden, nog gezegeld worden vóór 1 December 1917. Eveneens moeten vóór 1 December 1917 geze geld worden alle kwitanties voor uitbetaalde gelden in loopende rekening van een hooger bedrag dan tien gulden, die verschenen sedert den datum van het laatste, behoorlijk geteekende, saldo-biljet, hetwelk ten kantore der Boerenleen bank berust. Wanneer derhalve van een loopende-rekening- houder een behoorlijk geteekend saldo-biljet voor handen is, dat den datum draagt van 31 December 1916, dan behoeven van de kwitanties, welke op de uitgave-posten zijner loopende rekening betrek king hebben, alleen DIE gezegeld te worden, welke NA 31 December 1916 door hem zijn geteekend. Voorwaarde is evenwel, dat het bovenbedoelde saldo-biljet 1° voorhanden is, 2° overeenstemt met het saldo van de rekening in de boeken van de Boerenleenbank en 3° van een behoorlijke hand- teekening is voorzien. Is een zoodanig saldo-biljet niet voorhanden, dan moeten de kwitanties voor uitbetaalde gelden in loopende rekening alle gezegeld worden voor zoover ze dateeren na 31 December 1914. Kwitanties voor spaargelden behoeven niet ge zegeld te worden. Ook niet die, welke voorheen geteekend werden voor uitbetaalde voorschotten, daar ze dienden voor contrölebewijs en niet voor ontvangstbewijs. Ten overvloede houde men in het oog, dat het bovenstaande en Circulaire III UITSLUITEND betrekking hebben op de stukken, die vóór 1 Juni 1917 zijn opgemaakt. Voor die, welke zijn opgemaakt NA 1 Juni 1917 gelden de Circulairen 1 en II (men zie de voorgaande „Mededeelingen" No. 34).

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1917 | | pagina 2