MEDEDEELINGEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN. BOERENLEENBANKEN. Toen het vorig nummer der „Mededeelingen" ver scheen, waren bij de Coöp. Centr. Boerenleenbank 403 Boerenleenbanken aangesloten. Sedert dien tijd is haar aantal gestegen tot 414. De volgende elf Boerenleenbanken zijn toegetreden Alphen (N.-Br.); Hilvarenbeek (N.-Br.)Oud-Gastel (N.-Br.); Chaam (N.-Br.); Biest-Houtakker (N.-Br.); Beuningen (Gld.); Klein Dongen (N.-Br.); St. Hubert (N.-Br.); Limbricht (L.)Tegelen (L.); Riethoven (N.-Br.) NIEUWE STATUTEN. Onderstaande Boerenleenbanken hebben haar gewij zigde Statuten nog niet ter goedkeuring ingezonden aan het Bestuur der Coöp. Centr. Boerenleenbank Bemmel Coevorden Eijsden Grathem Haarle Halsteren Heeze Heino Herkenbosch Lage-Zwaluwe Langeveen Margraten Nieuwkuijk Oosterhout (N.Br.) Reusel Schipluiden Stevensweert Susteren Twello Udenhout NIEUWE HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN Onderstaande Boerenleenbanken hebben haargewijzigd Huishoudelijk Reglement nog niet ter goedkeuring inge zonden aanhet BestuurderCoöp. Centr. Boerenleenbank: Barger-Compascuum Bemmel Coevorden Dinther Donk Eijsden St. Geertruid Gendt Grathem Haarle Halsteren Heino Helden Herkenbosch Het Hout Kerkrade Lage-Zwaluwe Langeveen Margraten Nieuwkuijk Oosterhout (N.-Br.) Ottersum Oudenbosch Puiflijk Reusel Schipluiden Stevensweert Susteren Twello Udenhout Aanvragen, in te zenden aan de Coöp. Centr. Boerenleenbank. De Boerenleenbank is verplicht de wijzigingen harer statuten te onder werpen aan de goedkeuring van het Bestuur der Coöp. Centr. Boerenleenbank. I. Vraag. Hoe wordt die goedkeuring aangevraagd? Antwoord. Bij afzonderlijk schrijven, geteekend door den Directeur en een Bestuurslid. Uit dit schrijven moet blijken a. Welke Algemeene Vergadering de wijzigingen aanbracht b. Welke de letterlijke tekst is van elke wijziging. De Boerenleenbank moet de wijzigingen van haar Huishoudelijk Reglement onderwerpen aan de goedkeuring van het Bestuur der Coöp. Centr. Boeren leenbank. II. Vraag. Hoe wordt die goedkeuring aangevraagd? Antwoord. Bij afzonderlijk schrijven, geteekend door den Directeur en een Bestuurslid. Uit dit schrijven moet blijken a. Welke Algemeene Vergadering de wijzigingen aanbracht b. Welke de letterlijke tekst is van elke wijziging. III. Vraag. Mag een Boerenleenbank lid, weldoenster, enz. worden van een andere Vereeniging? Antwoord. Dit mag slechts gebeuren, indien het Bestuur der Coöp. Centr. Boerenleenbank het toestaat. Bij de toestemmingsaanvrage moet blijken welke Algemeene Vergadering het besluit tot deelneming aan de Vereeniging nam, welke kosten, verantwoordelijk heid, enz., hieraan voor de vereeniging verbonden zijn en verder alles wat de beteekenis der deelneming kan verduidelijken. Het is wenschelijk, dat bij de aanvrage een exemplaar van de statuten der vereeniging worde overgelegd. April 1917. N°. 33- Art. 61 der statuten van de plaatselijke Boerenleenbank zegt „Deze statuten kunnen, onder goed keuring van het Bestuurder Coöperatieve Centrale Boerenleenbank, door de Alge meene Vergadering gewijzigd worden, wanneer enz Art. 5, 1, 5°, der statuten van de Coöp. Centr. Boerenleenbank zegt: „Leden der Vereeniging kunnen alleen worden Boerenleenbanken, die haar Huishoudelijk Reglement en de wijzigin gen, die er in worden aangebracht, onder werpen aan de goedkeuring van het Bestuur der Vereeniging." In art. 46, 2 van de statuten der plaat selijke Boerenleenbank wordt o.a. bepaald „Het Huishoudelijk Reglement en de veranderingen, die er in worden aange bracht, zijn onderworpen aan de goed keuring van het Bestuur de Coöp. Centr. Boerenleenbank." Art. 8, 3°, der statuten van de Coöp. Centr. Boerenleenbank luidt: „Elk lid is verplicht toestemming te vragen aan het Bestuur, wanneer het middellijk of onmiddellijk aan een veree niging wil deelnemen."

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1917 | | pagina 1